School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Aalto-Setälä, Ville 
Title:Economies of Scale, Product Differentiation, and Market Power
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 162
Series no:A-162
Year:1999  Thesis defence date: 1999-12-16
Discipline:Technology Management and Policy
Index terms:Competition; Convenience goods; Economies of scale; Hinnoittelu; Kilpailu; Pricing; Päivittäistavarat; Retail trade; Suurtuotannon edut; Vähittäiskauppa
Language:eng
Bibid:251920
ISBN:951-791-421-0
Abstract:
Thesis defence announcement:
Suurtuotannon edut, erikoistuminen ja markkinavoima oligopolistisilla markkinoilla

KTL Ville Aalto-Setälän väitöskirja "Economies of Scale, Product Differentiation, and Market Power" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa 16.12. Vastaväittäjänä toimii Professori Michael Waterson Warrickin Yliopistosta ja kustoksena Professori Mihkel Tombak Helsingin kauppakorkeakoulusta. Tilaisuus alkaa päärakennuksen Jenny ja Antti Wihuri rahasto -salissa (os. Runeberginkatu 14-16) klo 12.

Monilla talouselämän toimialoilla on viime vuosina ollut käynnissä voimakas kehitys kohti suurempia yksiköitä ja keskittymistä. Fuusioita ja yrityskoon kasvua on perusteltu suuruuden mukanaan tuomilla tehokkuussäästöillä. Tehokkuussäästöt ovat kuitenkin vain kolikon toinen puoli. Yrityskoon kasvaessa ja markkinoiden keskittyessä yritysten asema markkinoilla vahvistuu ja yritykset saavat markkinavoimaa, joka mahdollistaa katteiden nostamisen. Talousteoria on jo pitkään tunnistanut tämän suurtuotannon etujen ja markkinavoiman välisen suhteen tärkeäksi tutkimuskohteeksi. Valmista tutkimustietoa asiasta on kuitenkin saatavilla kovin vähän.

Aalto-Setälän väitöskirja tarkastelee suurtuotannon etuja ja niiden vaikutusta markkinoiden toimintaan. Työn pääkysymys on suurtuotannon etujen ja markkinavoiman välinen suhde markkinoilla. Toisin sanoen, nousevatko vai laskevatko hinnat markkinoilla yritysten koon kasvamisen ja keskittymisen seurauksena. Muita tarkasteltavia kysymyksiä ovat hinnoittelun ja suurtuotannon etujen olemassaolon mittaaminen sekä suurtuotannon etujen vaikutus yrityksen kilpailustrategiaan. Tutkimuksen empiirisissä osissa käytetään aineistona suomalaista päivittäistavarakauppaa koskevaa aineistoa. Tutkimuksen tulokset koskevatkin osittain suomalaista päivittäistavarakauppaa ja ovat osittain yleistettävissä koko talousteoriaa koskeviksi. Tutkimus hyödyntää paikkaan sidottua informaatiota käsittelevää paikkatietojärjestelmää markkina-alueiden määrittelyyn ja markkinavoiman mittaamiseen. Paikkatietojärjestelmän soveltamista markkinavoiman mittaamisessa voidaankin pitää tutkimuksen menetelmällisenä kontribuutiona.

Väitöskirjan tulosten mukaan yritysten koon vaikutus markkinahintoihin ei ole yksiselitteinen vaan riippuu suurtuotannon etujen suuruudesta sekä kuluttajien hintajoustoista ja sitä kautta markkinavoiman kasvusta. Esimerkiksi päivittäistavarakaupassa myymäläkoon kasvu ja myymälöiden välinen keskittyminen normaalisti laskee markkinahintoja, koska myymäläkohtaiset suurtuotannon edut ovat huomattavat. Sen sijaan kaupparyhmien koon kasvaminen ja niiden välinen keskittyminen yleensä nostaa markkinahintoja, koska päivittäistavarakaupassa ei vallitse kaupparyhmän tasolla merkittäviä suurtuotannon etuja.
Opponents:Waterson, Michael
professor
University of Warwick, Great Britain

Chairperson:Tombak, Mihkel
professor