School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Lempinen, Heikki 
Title:Design framework for performance management systems : an ensemble approach
Published:Helsinki : Aalto University, 2013
Description:193 s.
Series:Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, 1799-4934 ; 100/2013
Series no:100/2013
Year:2013  Thesis defence date: 2013-06-14
Discipline:Information Systems Science
Department:Tieto- ja palvelutalouden laitos
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [1926 KB]
Index terms:agentit; agents; control systems; decision making; efficiency; information systems; johtaminen; knowledge economy; knowledge management; management; mittarit; ohjausjärjestelmät; organisaatio; organization; planning; päätöksenteko; ratings; suorituskyky; suunnittelu; tietojärjestelmät; tietotalous; tietämyksenhallinta
Language:eng
Bibid:638468
ISBN:978-952-60-5212-0
Abstract (eng):Businesses and public sector organizations rely increasingly on fact-based management and decision making. Performance management systems enable these activities by helping organizations to derive “business intelligence” from a rapidly expanding amount of digital data. Moreover, performance management systems are designed to provide users with essential performance information through effective visualizations. To this end, the developers of performance management systems are faced with implementing increasingly complex technological solutions in organizational contexts that are governed by various information needs and often-conflicting interests of multiple stakeholders. The thesis focuses on these important questions to which the existing body of scientific knowledge on information systems design has not yet provided comprehensive explanations.

To address the knowledge gap, the present thesis establishes a research framework to study the key design challenges and essential managerial issues in the development of performance management systems. To populate the framework, empirical evidence is drawn from multiple system development projects through qualitative inquiry. Participative action-based research and qualitative case study research are adopted as the main research methods to gain in-depth knowledge of the associated organizational phenomena.

Overall, the thesis proposes that an “ensemble” approach is needed to uncover the complex interrelated organizational and technological factors that affect the design of performance management systems. Furthermore, guidance is given on how to overcome these issues to gain satisfactory outcomes in system implementations. To this end, the key findings point towards three essential design efforts: 1) designing the performance measurement model and metrics, 2) designing the procedures for capturing, storing, and processing data, and 3) designing the process and system for delivering performance information to the users. In addition, the results highlight that success in system development initiatives is heavily influenced by contextual factors and especially the interaction of essential stakeholders throughout the design process.

The study contributes to the existing body of theoretical knowledge on information systems design. In addition, it provides empirical insight on the design of novel IT artifacts and the principles that are deemed effective for developing performance management systems. Furthermore, the study provides a better overall understanding of the relevant kernel theories that inform the design knowledge and help to explain the associated organizational phenomena. The practical contribution of the study builds upon the guidance provided to system designers and managers through several frameworks, IT artifacts, and management practices for information systems design processes.
Abstract (fin):Yhä useammassa organisaatiossa pyritään tekemään päätöksiä tosiaikaiseen faktatietoon perustuen. Suorituskyvyn hallintajärjestelmät (performance management systems) auttavat päätöksentekijöitä muodostamaan niin kutsuttua liiketoimintaälyä alati kasvavista tietoaineistoista ja visualisoimaan organisaation määrittämiä tunnuslukuja ja mittareita. Tällaiset järjestelmät ovat teknologisesti yhä monimutkaisempia ja niiden suunnittelu edellyttää syvällistä tuntemusta organisaatiokontekstista joihin niitä sovelletaan. Tässä väitöskirjassa keskitytään edellä mainittuun problematiikkaan. Erityisenä tutkimuksellisena mielenkiinnon kohteena on se, kuinka teknologiset ratkaisut muokkautuvat eri toimijoiden, prosessien ja muiden järjestelmien vaikutuksesta organisaatiokontekstissa. Aikaisempi kirjallisuus ei ole riittävässä määrin kyennyt selittämään tätä kompleksisuutta.

Kyseisen tietämysaukon täyttämiseksi väitöskirjassa esitetään suunnitteluviitekehys, joka vetää yhteen keskeiset teknologiset ja organisaatiokontekstiin liittyvät haasteet joita järjestelmän suunnittelijoiden ja tietohallintojohdon tulisi kyetä ratkaisemaan. Aiemman kirjallisuuden lisäksi viitekehykselle saadaan tukea tutkimuksen empiirisestä aineistosta, jota on kerätty useasta organisaatiosta tulkitsevan laadullisen tutkimuksen menetelmin. Päätutkimusmenetelminä käytettiin toimintatutkimusta ja tapaustutkimusta, jotka mahdollistivat syvällisen aineiston keruun kohdeorganisaatioissa.

Väitöskirjatyön keskeisimmät tulokset nojautuvat suunnitteluviitekehyksen monen toimijan kokonaisuuden (ensemble) näkökulmaan, jonka mukaan yhteen kietoutuneita suunnitteluhaasteita tulee käsitellä organisaatiokontekstissa liiketoiminnallisena ja teknologisena kokonaisuutena. Viitekehys auttaa jäsentämään monimuotoisen suunnitteluprosessin mielekkäisiin osakokonaisuuksiin ja osoittamaan kussakin suunnitteluprosessin vaiheessa relevantit tehtävät. Tutkimuksen empiiristen havaintojen perusteella suunnittelun haasteet voidaan ryhmitellä kolmeen pääkategoriaan. Näitä ovat: käyttäjälle relevantin mitattavan tiedon tunnistaminen, tarvittavan tietoaineiston tuottaminen ja kokoaminen eri tietolähteistä, sekä tiedon jalostaminen käyttökelpoiseen muotoon ja sen saattaminen käyttäjien ulottuville. Lisäksi tilanne- ja yrityksen ulkopuoliset tekijät ja se kuinka monen toimijan yhteistyötä ohjataan vaikuttavat osaltaan suunnittelun onnistumiseen.

Väitöskirja tuottaa uutta teoreettista ymmärrystä suorituskyvyn hallintakäytännöistä ja niitä tukevista järjestelmistä. Tutkimuksen pääasiallinen kontribuutio on järjestelmien suunnittelua ohjaavaa. Väitöskirjassa esitetään tutkimuskontekstin ulkopuolelle yleistettäviksi tarkoitettuja suunnitteluperiaatteita (design principles) jotka huomioimalla organisaatiot voivat lisätä menestymisen mahdollisuutta vastaavanlaisissa järjestelmäkehityshankkeissa.
Opponents:Sein, Maung K.
professor
University of Agder, Norway

Chairperson:Tuunainen, Virpi
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11572