School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Majapuro, Marketta 
Title:E-scaped medicine : kuluttaja-potilaiden identiteettikeskusteluja osallistumisen kulttuurissa
Published:Helsinki : Aalto University, 2013
Description:207 s. : kuv.
Series:Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, ISSN 1799-4934 ; 154/2013
Series no:154/2013
Year:2013  Thesis defence date: 2013-11-01
Discipline:Business Communication
Department:Viestinnän laitos
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [2339 KB]
Index terms:communication; consumer behaviour; empowerment; health economics; health services; identiteetti; identity; kuluttajakäyttäytyminen; terveydenhuolto; terveystalous; viestintä; voimaantuminen
Language:fin
Bibid:645716
ISBN:978-952-60-5359-2
Abstract (eng):This thesis focuses on the changing agency of citizens as patients in the market for health services. Users of health care services are no longer viewed as patients or objects of medical treatment. They are rather empowered as active consumer-patients, capable of and expected to take personal responsibility for their health and medical care as market actors. As a result, traditional notions of health-related expertise have changed, as the identity of the consumer has offered the patient new forms of agency and resistance against the medicalized culture. In no small part, these developments have been brought about and accelerated by the Internet and particularly social media, which provide consumer-patients with a new forum for sharing their experiences and knowledge about medical conditions and their treatment.

The aim of the thesis is to contribute to a better understanding of this phenomenon by empirically exploring the identity of the consumer-patient as it is discursively constructed and negotiated in online environments. The objective is to investigate the practices of identity work through which consumer-patients carve out new modes of agency for themselves as users of health care services in online discussion forums. Identity work is conceptualized and studied in terms of self-narratives that people author in online communities to create and maintain a coherent sense of self, in response to the cultural discourses and identities that are available to them. The empirical material for the study comprises discussions on depression in four Finnish online forums.

Based on the empirical analysis, three discourses are identified: experiential meaning, peer support, and resistance. In the discourse of experiential meaning identity work is a process of giving meaning to experiences of depression. The self-narratives revolve primarily around feelings of guilt and alienation. In the discourse of peer support, identity work is based on collective encouragement and well-wishing. The narratives draw on a sense of community and emphasize the importance of shared experiences of everyday life. In the discourse of resistance, identity work focuses on the problematizations of the current health care practices. The discourse revolves around vicious circles of medication, dosages, side-effects, and problems of mental health care.

Overall, the thesis further elaborates on the ways in which social media offers new forms of participation to consumer-patients. It suggests that online communities provide consumerpatients with new insights into the challenges of depression in people's everyday lives. As such, they promote certain type of shared expertise—expertise that is discursively constructed through a co-creative process where lay expertise interacts with scientific knowledge.
Abstract (fin):Tutkimuksessa tarkastellaan potilaiden muuttunutta toimijuutta terveyspalveluiden markkinoilla. Kuluttajapoliittisessa keskustelussa potilaat eivät ole enää vain terveydenhuollon kohteita vaan voimaantuneita kuluttaja-potilaita, joiden toimijuuteen sisältyy mahdollisuuksia vaikuttaa omaan terveys käyttäytymiseensä ja terveydenhoitoonsa. Uudenlainen toimijuus muuttaa perinteistä asiantunti juutta sekä vahvistaa vastarinnan tai vastustamisen tapoja medikalisoituneessa kulttuurissa. Muutosta ovat paljolti vauhdittaneet internet ja sosiaalinen media, joiden keskustelu ryhmät mahdollistavat terveyskokemusten ja -tiedon vaihdon sekä sosiaalisen tuen.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä kuluttaja-potilaiden muuttuneesta toimijuudesta tutkimalla eri terveysaiheisilla verkkofoorumeilla käytäviä keskusteluja, joita pidän omaan terveyden hallintaan liittyvänä identiteettityönä. Identiteettityöllä tarkoitan foorumien keskusteluissa esitettyjä identiteetti kertomuksia sekä reagointia kulttuurisissa ja insti tu tio naalisissa käytän nöissä tuotettuihin identiteetteihin. Tutkin, millaisiin terveysdiskursseihin kuluttaja-potilaat sivustoilla osallistuvat ja millaisia diskursiivisen toimijuuden ulottuvuuksia aineistosta voidaan tulkita. Tutkimuksen empiirisenä aineistona ovat neljän erilaisen suomenkielisen verkkofoorumin masennuskeskustelut.

Empiirisen analyysin perusteella tulkitsen aineistosta kolme diskurssia. Olen nimennyt ne kokemuksellisuuden, vertaistuen ja vastarinnan diskursseiksi. Kokemuk sel li sessa diskurssissa identiteettityö on masennukseen liittyvien kokemusten ja tunteiden ymmär rettäväksi tekemistä. Identiteettikertomuksissa käsitellään syyllisyyden ja eristäytyneisyyden tunteita. Vertaistuen diskurssissa identiteettityö on kollektiivista kannustamista ja tukea. Keskustelut ilmaisevat yhteisöllisyyttä ja niissä jaettujen kokemusten merkitystä masentuneen arjessa. Vastarinnan diskurssissa identiteettityö on terveydenhuollon olemassa olevien käytäntöjen kyseenalaistamista. Keskusteluissa käsitellään diagnooseja, masennustestejä, lääkekierrettä, annostuksia, lääkkeiden haittavaikutuksia ja mielenterveyspalvelujen ongelmia.

Tutkimustuloksena esitän, että internet ja sosiaalinen media tarjoavat kuluttaja-potilaille uudenlaisia osallistumisen muotoja. Virtuaaliset yhteisöt auttavat kuluttaja-potilaita lisäämään tietoa ja ymmärrystä masennuksesta jokapäiväisessä elämässä. Ne synnyttävät avointa, jaettua asiantuntijuutta, jolloin käytäntöön ja kokemukseen liittyvä hiljainen tieto eli maallikkoasiantuntemus ja tieteellinen tieto ovat vuorovaikutuksessa keskenään.
Opponents:Valtonen, Anu
professor
University of Lapland, Finland

Autio, Minna
university lecturer
University of Helsinki, Finland

Chairperson:Moisander, Johanna
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12943