School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Heikkurinen, Pasi 
Title:Reframing strategic corporate responsibility : from economic instrumentalism and stakeholder thinking to awareness and sustainable development
Published:Helsinki : Aalto University, 2013
Description:173 s. : kuv.
Series:Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, ISSN 1799-4934 ; 156/2013
Series no:156/2013
Year:2013  Thesis defence date: 2013-11-08
Discipline:Organization and Management
Department:Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Electronic dissertation: » dissertation in pdf-format   [2518 KB]
Index terms:companies; corporate responsibility; elintarviketeollisuus; food industry; hotellit; hotels; identiteetti; identity; image; imago; johtaminen; kestävä kehitys; management; osakkaat; ravintolat; restaurants; stakeholders; strategia; strategy; sustainable development; yhteiskuntavastuu; yritykset
Language:eng
Bibid:645843
ISBN:978-952-60-5363-9
Abstract (eng):This thesis attempts to reframe the field of strategic corporate responsibility by examining the responsibility of corporations in terms of their strategic means and ends. The focus is on the research problem of how responsibility and strategy should be connected in a business organization in order for it to become a responsible corporation and contribute to sustainable development.

The thesis comprises four research articles, two of which are empirical and two conceptual extensions to the empirical research. The methods employed were single and multiple qualitative case studies rooted in the constructivist tradition of science. Four case companies were selected from the food industry and one case company from the hospitality industry. Altogether, 23 managers in the Finnish and Swedish business context were interviewed.

In business organizations there is a need to reframe the theorizing and practicing of strategic corporate responsibility, as the conventional market-capability perspective was found inadequate. The market-capability perspective is characterized by (a) an extrinsic responsibility orientation through the logic of economic instrumentalism, and (b) an external and internal strategy orientation through stakeholder thinking. This conventional perspective is inadequate for an organization to become responsible, firstly because it leads to multiple and competing corporate identities that do not reflect a coherent image. Secondly, the conventional perspective assumes weak sustainability that does not lead to sustainable development in both space and time.

To address the shortcomings of the conventional perspective, inclusion of the awareness-sustainability perspective is suggested. This alternative posits that firstly an organization should insource its ethical considerations in order to develop a responsible identity and thus become perceived as a responsible entity, and secondly, an organization should assume strong sustainability in order to reach sustainable development over both space and time. Therefore, in order become a responsible corporation and contribute to sustainable development, responsibility and strategy should be connected in a business organization from the awareness-sustainability perspective.
Abstract (fin):Tämä tutkimus pyrkii uudelleenkehystämään strategisen yritysvastuun kenttää tarkastelemalla yritysten vastuun strategisia keinoja ja päämääriä. Työssä keskitytään seuraavaan tutkimusongelmaan: kuinka vastuullisuus ja strategia tulisi yhdistää liiketoimintaorganisaatiossa, jotta yrityksestä tulisi vastuullinen toimija ja jotta se voisi kontribuoida kestävään kehitykseen.

Väitöskirja koostuu kahdesta empiirisestä ja kahdesta käsitteellisestä artikkelista. Tutkimusmenetelmänä käytettiin sekä yksittäisen että usean tapauksen laadullista tapaustutkimusta, joka perustuu konstruktivistiseen tieteenperinteeseen. Neljä tapausyritystä valittiin elintarviketeollisuudesta ja yksi hotelli- ja ravintola-alalta. Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 23 yrityksen johtohenkilöä suomalaisessa ja ruotsalaisessa yrityskontekstissa.

Liiketoimintaorganisaatioissa on tarpeellista uudelleenkehystää strategisen yritysvastuun teoretisointi ja käytäntö, sillä konventionaalinen markkina-kyvykkyysnäkökulma osoitetaan puutteelliseksi. Markkina-kyvykkyysnäkökulmalle on ominaista (a) ulkoinen vastuuorientaatio taloudellisen välinelogiikan kautta sekä (b) ulkoinen ja sisäinen strategiaorientaatio sidosryhmäajattelun kautta. Tämä konventionaalinen näkökulma on riittämätön, koska ensiksikin se johtaa useisiin ja kilpaileviin yritysidentiteetteihin, jotka eivät heijasta koherenttia imagoa. Toiseksi, konventionaalinen näkökulma perustuu heikon kestävyyden olettamalle, jossa kestävä kehitys ei toteudu sekä paikassa että ajassa.

Konventionaalisen näkökulman puutteiden huomioimiseksi tässä tutkimuksessa ehdotetaan tietoisuus-kestävyysnäkökulman sisällyttämistä strategiseen yritysvastuuseen. Tämän vaihtoehtoisen näkökulman mukaan organisaation tulisi sisäistää eettinen harkintansa kehittääkseen vastuullisen identiteetin ja tullakseen mielletyksi vastuullisena toimijana. Lisäksi kestävän kehityksen tavoittaminen sekä paikassa että ajassa vaatii organisaatiossa vahvan kestävyyden mukaista olettamaa. Näin ollen vastuulliseksi toimijaksi tuleminen ja kestävään kehitykseen kontribuoiminen edellyttää liiketoimintaorganisaatioilta vastuullisuuden ja strategian yhdistämistä tietoisuus-kestävyysnäkökulmasta.
Opponents:Pataki, György
professor
Corvinus University of Budapest, Hungary

Chairperson:Lovio, Raimo
professor
Aaltodoc:https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/12944