School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Oksman, Riku 
Title:Projektijohtaminen suomalaisessa tv- ja elokuvatuotannossa : näkökulmia projektijohtamiskäytäntöjen rakentumiseen tv- ja elokuvatuottajien haastatteluissa
Published:Helsinki : Aalto University, 2013
Description:188 s. : kuv.
Series:Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, ISSN 1799-4934 ; 161/2013
Series no:161/2013
Year:2013  Thesis defence date: 2013-11-22
Discipline:Organization and Management
Department:Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Index terms:arts management; content industry; elokuvat; film industry; johtaminen; kulttuurijohtaminen; management; projects; projektit; sisältötuotanto
Language:fin
Bibid:646702
ISBN:978-952-60-5376-9
Abstract (eng):My study is about the construction of project management practices in Finnish television and film producers' interviews. It describes the construction of these practices in interview talk produced in the fields of Finnish television and film production from three perspectives. Moreover, in my study I interpret the structural conditions of this construction utilizing Pierre Bourdieu's practice theoretical thinking.

I position my research to the project-as-practice research stream that has recently been introduced in the field of project studies. Researchers in this stream are interested in concrete activities of project actors and the relation of these activities to the practices that define them in a certain context.

My study is based on analyses of 21 interviews, conducted with a total of 13 television and film producers in 2001, 2003 and 2007. In my first analysis I examine the differences between the project management practices constructed in television, feature film and commercial film producers' interviews in 2001 and 2003. In my second analysis, then, I study the construction of project management practices in relation to the production company in one film producer-executive's interviews in 2001 and 2003. Finally, in my third analysis I study the changes in the construction of project management practices in relation to Finnish television channels in television producers' interviews in 2003 and 2007.

Based on these analyses I argue that from Bourdieusian perspective the construction of project management practices in the fields of Finnish television and film production is above all dealing with content-related power over the creative content produced in production projects. Over time the actors in these fields have internalized in their habituses the field-specific division of this power between different actors. All in all the results of my analyses highlight the significance of the creative content produced in production projects in the multilevel dynamics of the construction of project management practices in television and film production. Especially they bring forward the significance of content-related power in this construction.

My research contributes to the project-as-practice research stream by providing deeper understanding of the construction of project management practices. At the same time it provides a clear theoretical and methodological alternative to conduct linguistically oriented project-as-practice research. Moreover, my study contributes to the ongoing discussions in project research on the dynamics between temporary projects and their permanent context. It also challenges the common understandings of the nature of project management prevalent in mainstream project literature.
Abstract (fin):Tarkastelen tutkimuksessani projektijohtamiskäytäntöjen rakentumista suomalaisten tv- ja elokuva-alan tuottajien haastatteluissa. Kuvaan siinä projektijohtamisen käytäntöjen haastattelupuheessa rakentumista suomalaisen tv- ja elokuvatuotannon kentillä kolmesta eri näkökulmasta. Lisäksi tulkitsen tätä rakentumista tuottavia ko. kenttien tekijöitä käyttäen tulkintojeni pohjana Pierre Bourdieun käytäntöteoreettista ajattelua.

Asemoin tutkimukseni projektikirjallisuuden piirissä viime aikoina kehittyneeseen projekti käytäntönä -tutkimussuuntaukseen. Tähän suuntaukseen liittyvissä tutkimuksissa ollaan kiinnostuneita projektitoimijoiden konkreettisesta toiminnasta ja tämän toiminnan suhteesta sitä määrittäviin käytäntöihin tietyssä kontekstissa.

Tutkimukseni tarkastelut perustuvat vuosina 2001, 2003 ja 2007 yhteensä 13 tv- ja elokuvatuottajan kanssa tekemieni kaikkiaan 21 haastattelun analysointiin. Ensimmäisessä tarkastelussani analysoin vuosina 2001 ja 2003 haastattelemieni tv-tuottajien, pitkän elokuvan tuottajien ja mainoselokuvatuottajien haastattelupuheessa rakentuvien projektijohtamiskäytäntöjen eroja. Toisessa tarkastelussani analysoin yhden elokuvatuottaja-yritysjohtajan haastatteluissa vuosina 2001 ja 2003 rakentuvien projektijohtamisen käytäntöjen määrittymistä suhteessa tuotantoyhtiöön. Kolmannessa tarkastelussani analysoin taas tv-tuottajien haastatteluissa rakentuvien käytäntöjen määrittymisen muuttumista suhteessa tv-kanaviin vuosien 2003 ja 2007 välillä.

Näiden tarkastelujen perusteella väitän tutkimukseni lopuksi, että bourdieulaisesta näkökulmasta projektijohtamiskäytäntöjen rakentumisessa suomalaisen tv- ja elokuvatuotannon kentillä on kyse ennen kaikkea tuotantoprojekteissa tehtäviä luovia sisältöjä koskevasta sisällöllisestä vallasta. Tämän vallan kenttäkohtaisen jakautumisen eri toimijoiden kesken kulloisenkin kentän toimijat ovat ajan myötä sisäistäneet habitustensa pelituntumiin. Kaiken kaikkiaan analyysieni tulokset korostavat tuotantoprojekteissa tehtävien luovien sisältöjen merkitystä tv- ja elokuva-alan projektijohtamiskäytäntöjen rakentumiseen liittyvässä monitasoisessa dynamiikassa. Erityisesti ne tuovat esille luoviin sisältöihin liittyvän vallan merkitystä projektijohtamiskäytäntöjen rakentumisessa näissä konteksteissa.

Tutkimukseni täydentää aiemman projekti käytäntönä -tutkimuksen tarjoamaa ymmärrystä projektijohtamiskäytäntöjen rakentumisesta. Samalla se tarjoaa selvän teoreettisen ja metodologisen vaihtoehdon tehdä projekti käytäntönä -suuntaukseen liittyvää tutkimusta nimenomaan kielellisestä näkökulmasta. Tutkimukseni tuo uutta myös projektitutkimuksessa yleisemminkin paljon käsiteltyyn väliaikaisten projektien ja niiden pysyvän kontekstin välisen dynamiikan tarkasteluun. Lisäksi tutkimukseni haastaa erityisesti perinteisessä projektikirjallisuudessa vallitsevia käsityksiä projektijohtamisen luonteesta.
Opponents:Koivunen, Niina
associate professor
University of Vaasa, Finland

Chairperson:Lilja, Kari
professor