School of Business publications portal

Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014

Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series are now located in the Aaltodoc publication archive

eDiss - School of Business dissertations


Author:Karli-Ivanto, Krista 
Title:Centralized Cost and Risk Management in a Diversified Portfolio of Contract Guarantees
Series:Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, ISSN 1237-556X; 157
Series no:A-157
Year:1999  Thesis defence date: 1999-08-25
Discipline:Finance
Index terms:Arvopaperimarkkinat; Exports; Guarantees; Portfolio; Riski; Risks; Stock exchanges; Takaus; Vienti
Language:eng
Bibid:246649
ISBN:951-791-408-3
Abstract:
Thesis defence announcement:
Kustannukset ja riskit kuriin sopimusvakuuksissa

MBA Krista Karli-Ivannon tohtorinväitöskirja "Centralized Cost and Risk Management in a Diversified Portfolio of Contract Guarantees" tarkastetaan Helsingin kauppakorkeakoulussa keskiviikkona 25.8.1999. Vastaväittäjänä toimii professori S. Abraham Ravid (Rutgers University and NYU) ja kustoksena professori Teppo Martikainen Helsingin kauppakorkeakoulusta. Tilaisuus alkaa Helsingin kauppakorkeakoulun päärakennuksen Jenny ja Antti Wihurin rahasto -salissa klo 12.

Viime vuosina tapahtunut Suomen kokonaisviennin kasvu ja erityisesti viennin tietyn osan, projektiviennin kasvu, on johtanut tilanteeseen, jossa myös projektivientiä harjoittavien yritysten projekteihin liittyvä vakuussalkku on kasvanut. Näiden niin kutsuttujen sopimusvakuuksien antaminen sisältää aina tietyn kustannuksen ja riskin, joista viime kädessä vastaa viejä.

Sopimusvakuuksista löytyy kirjallisuutta, mutta niihin liittyvä kustannus- ja riskinhallinta viejän näkökulmasta on tähän asti ollut täysin tutkimaton osa-alue. Väitöskirjan ensimmäinen osa (Operational Framework) syventyykin tutkimaan vientiyrityksen sopimusvakuuksiin liittyvää toimintaympäristöä ja siitä osittain johtuvia kustannus- ja riskitekijöitä. Tekijät jaetaan ulkoisiin ja sisäisiin kustannus- ja riskitekijöihin, joista osa on viejän hallittavissa kun taas toinen osa ei ole. Tekijöitä analysoidaan vertailevasti kolmen erilaisen sopimusvakuuden antamistavan kesken (Real Direct, Direct, Correspondent). Tämä on oleellista erityisesti, koska kukin näistä kolmesta sopimusvakuuden antamistavasta sisältää eri määrän toiminnallisia osapuolia, mikä taas vaikuttaa annetun vakuuden sisältämään lopulliseen kustannukseen ja riskiin.

Väitöskirjan toisessa osassa (Theory) keskitytään sopimusvakuuden kustannus- ja riskitekijöiden portfolio-pohjaiseen analysointiin agentti-teorian näkökulmasta ja käytetään muokattua Neuman-Morgernstenin hyötyfunktioihin pohjautuvaa analysointimallia. Myös tässä analyysissä vertaillaan kolmea erilaista sopimusvakuuden antamistapaa.

Väitöskirjan kolmannessa osassa (Empirical Analysis) esitellään tutkimuksen ensimmäiseen ja toiseen osaan pohjautuva käytännön sovellus hajautetun sopimusvakuuskannan keskittämisestä ja tämän keskittämisen mukanaan tuomista kustannussäästöistä ja riskin pienenemisestä. Käytännön sovelluksena käytetään Nokia Telecommunications Oy:n ja Nokia Mobile Phones Ltd:n maailmanlaajuista sopimusvakuussalkkua, jonka keskittämiseen pohjautuvaa määrätietoista kustannus- ja riskinhallintaa Karli-Ivanto on seurannut vuosina 1994-96.

Väitöskirjan yhteenvetona esitellään käytännössä toimiva kokonaisvaltainen toimintamalli, jonka toteuttaminen tuotti esimerkkiyrityksen sopimusvakuussalkkuun huomattavat vuotuiset kustannussäästöt sekä tehokkaan riskinhallintaprosessin. Koska väitöskirjan tutkimuskysymys keskittyy sopivan teoriapohjan löytymiseen projektivientiin liittyvän sopimusvakuussalkun kustannus- ja riskipohjaisessa hallinnassa viejäyrityksen näkökulmasta, voitaneen todeta, että väitöskirja tarjoaa sekä toimivan teoreettisen viitekehyksen viejäyrityksille että mielenkiintoisen uuden sovelluksen agentti-teorialle.
Opponents:Ravid, S. Abraham
professor
Rutgers, The State University of New Jersey, USA

Chairperson:Martikainen, Teppo
professor