School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting and Finance | Accounting | 2009
Thesis number: 12212
Tilinpäätösoikaisujen arvorelevanssi telekommunikaatiotoimialalla
Author: Autio, Hanna
Title: Tilinpäätösoikaisujen arvorelevanssi telekommunikaatiotoimialalla
Year: 2009  Language: fin
Department: Department of Accounting and Finance
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilinpäätös; balances of books; standardit; standards; teleoperaattorit; telecommunications industry
Pages: 119
Key terms: tilinpäätösoikaisut; arvorelevanssi; IFRS-standardit
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on ensimmäiseksi selvittää, onko luottoluokituksia määritettäessä tilinpäätöksiin tehtävillä tilinpäätösoikaisuilla vaikutusta telekommunikaatiotoimialan yritysten tilinpäätösinformaation arvorelevanssiin. Toiseksi tutkimus pyrkii selvittämään, onko yritysten noudattamilla tilinpäätösstandardeilla vaikutusta tilinpäätösoikaisujen arvorelevanssiin.

Lähdeaineisto

Lähdeaineisto koostuu 196 telekommunikaatiotoimialalla toimivan yrityksen tilinpäätöstiedoista vuosina 2004–2007. Aineisto sisältää yritysten raportoimat tilinpäätöstiedot sekä luottoluokitusyritys X:n luottoluokituksen määrittämistä varten oikaisemat tilinpäätöstiedot. Aineiston yritykset raportoivat tilinpäätöksensä IFRS-, US GAAP- tai kansallisten tilinpäätösstandardien mukaan.

Aineiston käsittely

Tutkimuksen institutionaalisen taustan ja kirjallisuuskatsauksen perusteella muodostettuja hypoteeseja testataan tilastollisen analyysin avulla. Tilastollisena menetelmänä käytetään lineaarista monimuuttujaregressiota. Tilinpäätösinformaation arvorelevanssia tutkittaessa regressiomallina käytetään sovellusta Ohlsonin (1995) lisäarvomallista. Regressioanalyysit suoritetaan sekä raportoidulla että oikaistulla tilinpäätösinformaatiolla, jolloin mallien oikaistuja selitysasteita tarkastelemalla pyritään selvittämään tilinpäätösoikaisujen vaikutus yritysten tilinpäätösinformaation arvorelevanssiin.

Tulokset

Tutkimuksen tulokset osoittavat hypoteesien mukaisesti, että luottoluokitusta määritettäessä tehtävät tilinpäätösoikaisut lisäävät telekommunikaatiotoimialan yritysten tilinpäätösinformaation arvorelevanssia. Tulokset osoittavat myös, että tilinpäätösstandardeilla on vaikutusta tilinpäätösoikaisujen arvorelevanssiin. Tilinpäätösstandardien vaikutus tilinpäätösoikaisujen arvorelevanssiin kuitenkin poikkeaa ennakoidusta, sillä oikaisujen arvorelevanssi havaitaan suurimmaksi US GAAP-standardien mukaan raportoivien yritysten kohdalla.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.