School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing and Management | Organization and Management | 2010
Thesis number: 12444
Modulaaristen palvelujen tuotteistaminen B2B-ratkaisuliiketoiminnassa
Author: Heikkilä, Mari
Title: Modulaaristen palvelujen tuotteistaminen B2B-ratkaisuliiketoiminnassa
Year: 2010  Language: fin
Department: Department of Marketing and Management
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; palvelut; service; tuotteistaminen; commodification; business-to-business; business-to-business
Pages: 87
Key terms: palvelujen tuotteistaminen; prosessijohtaminen; palvelujen modulaarisuus; yhteinen arvon luominen
Abstract:
Tämän tapaustutkimuksen tutkimusongelmana on kuvata millainen on kohdeyrityksenä olevan maksuratkaisupalveluiden tarjoajan tuotteistamisprosessi pankkiasiakkuuksille ja mitä haasteita siihen liittyy. Prosessin nykytilaa tarkasteltiin ensin tutkimusaineiston avulla sen syötteiden ja tuotosten kautta yksilöimällä havaitut tuotteistamisen ja prosessijohtamisen haasteet, jotta yritys voi hyödyntää tutkimuksen tuloksia prosessikehitystyössään.

Yrityksen tavoitteena on tuotteistamisprosessin kehittämisen avulla lisätä asiakkaan osallistumista tuotteistamisprosessiin ja sitä kautta tukea parhaalla mahdollisella tavalla asiakastoimituksen toteutumista. Tästä syystä tuotteistamista tarkasteltiin palveluntarjoajan ja asiakkaan yhteisten prosessien johtamisen näkökulmasta. Lisäksi pohdittiin modulaarisuuden soveltamismahdollisuuksia palveluiden tuotteistamisessa. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua ja analysoinnissa vertailevaa laadullista sisällönanalyysia.

Tutkimuksen tuloksina esitetään, että nykyisen tuotteistamisprosessin keskeisimmät haasteet liittyvät prosessijohtamiseen. Selkiyttämällä eri toimijoiden rooleja ja vastuita voidaan edesauttaa yksilön roolin hahmottamista osana prosessia sekä vastuiden jakautumista. Projektien aikataulutus helpottuu tunnistamalla ne vaiheet, joissa esiintyy erityisosaamisen resurssien kapasiteetin ajoittaista niukkuutta. Modulaarisuuden soveltaminen palveluiden tuotteistamisessa tukee tutkimuksen perusteella tuotteistamisprosessin suunnittelua ja kehittämistä lisäämällä joustavuutta, selkiyttämällä vastuita ja edesauttamalla asiakkaan kanssa luotavan arvon muodostumista.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.