School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2011
Thesis number: 12609
Työntekijäpääoma työntekijäkannan kehittämisen välineenä- Case: Suomen sairaanhoitajat
Author: Venho, Aura
Title: Työntekijäpääoma työntekijäkannan kehittämisen välineenä- Case: Suomen sairaanhoitajat
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; terveystalous; health economics; henkilöstöhallinto; personnel management; henkilöstön kehittäminen; employee education; työntekijät; workers; terveydenhuolto; health services
Pages: 83
Key terms: työntekijäsuhteiden johtaminen; asiakaspääoma; työntekijäpääoma; sairaanhoitajat
Abstract:
Tutkielman tavoitteena oli tarkastella, miten terveydenhuollon organisaatio voi hyödyntää työntekijäpääoma-ajattelua tavoitteenaan sairaanhoitajien tehokkaampi työntekijähankinta ja työssäpysyvyys. Työntekijäpääoma perustuu aiemmassa kirjallisuudessa tutkittuun asiakaspääomaan. Kirjallisuuskatsaus muodostaa teoreettisen viitekehyksen työntekijäpääomasta ja siihen vaikuttavista ajureista.

Empiirisen osion tutkimusote oli kvantitatiivinen ja pohjautui 256 sairaanhoitajaopiskelijan sekä 292 valmistuneen sairaanhoitajan kyselydataan. Työntekijäpääoman ajurien suhteita työssäpysyvyyteen tutkittiin rakenneyhtälöanalyysin avulla. Deskriptiivisiä menetelmiä käytettiin vertailtaessa tausta-ajurien merkitystä työn valinnassa. Lisäksi kaksisuuntaista t-testiä käytettiin, jotta saataisiin selville onko ajurien merkityksillä työn valintaan eroavaisuuksia opiskelijoiden ja valmistuneiden kesken.

Analyysi paljasti arvopääoman olevan työssäpysyvyyden kannalta merkittävin työntekijäpääoman ajuri. Myös suhdepääomalla oli merkittävä vaikutus työssäpysyvyyteen. Brandipääomalla ei tutkimuksen mukaan ollut tilastollisesti merkittävää vaikutusta. Löydösten perusteella voidaan sanoa, että arvopääoma muodostaa tärkeän ajurin, johon terveydenhuollon organisaatioiden tulisi erityisesti keskittyä työpaikan myynnissä ja markkinoinnissa niin potentiaalisille kuin nykyisillekin työntekijöille. Hoitotyön johdon tulisi kartoittaa yksilöllisesti potentiaalisten ja nykyisten työntekijöiden arvostamat työntekijäpääoman ajurit ja muodostaa näiden perusteella eriäviä profiileja. Profiileihin räätälöidysti panostamalla organisaatio kykenee optimoimaan työntekijäpääomaansa, varmistaen samalla työntekijöiden toiminnan tehokkuuden.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.