School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Economics | Economics | 2011
Thesis number: 12626
Aineettomat investoinnit taloudellisen kasvun lähteenä: Nokia Oyj:n taloudellinen kasvu ja sen osatekijät vuosina 1995-2008
Author: Laine, Heini
Title: Aineettomat investoinnit taloudellisen kasvun lähteenä: Nokia Oyj:n taloudellinen kasvu ja sen osatekijät vuosina 1995-2008
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Economics
Academic subject: Economics
Index terms: kansantaloustiede; economics; kansainväliset yhtiöt; international companies; taloudellinen kasvu; economic growth; investoinnit; investment; aineeton omaisuus; immaterial property; pääoma; capital
Pages: 77
Key terms: aineettomat investoinnit; aineeton pääoma; kasvulaskenta; Nokia Oyj; talouskasvu
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITE Tämän pro gradu-tutkielman tavoitteena on selvittää Nokia Oyj:n taloudellinen kasvu ja sen osatekijät vuosille 1995-2008 huomioiden aineeton pääoma yhtenä taloudellisen kasvun osatekijänä.

TOTEUTUSTAPA JA AINEISTO Tutkielma on luonteeltaan empiirinen työ ja soveltaa perinteistä kasvulaskentaa Nokia Oyj:n taloudellisen kasvun ja sen osatekijöiden selvittämiseksi. Esitetty lähestymistapa soveltaa kasvulaskentaa huomioiden aineettomat erät sekä panoksena että lopputuotteena. Tässä tutkielmassa aineeton pääoma sisältää panostukset tutkimukseen ja kehitykseen, myyntiin ja markkinointiin sekä hallintoon. Aineistona ovat Nokia Oyj:n julkisesti saatavilla olevat vuosikertomukset vuosilta 1994-2008.

TULOKSET Tutkimustulokset osoittavat, että Nokian aineettomilla pääomaerillä ja etenkin tutkimuksen ja kehityksen myötä syntyneellä innovaatiopääomalla on ollut merkittävä kontribuutio Nokian talouskasvuun. Nokian kokonaistuotoksen keskimääräinen vuosikasvu on ollut 21,3 prosenttia aikavälillä 1995-2008, kun myös aineettomat pääomaerät huomioidaan. Kokonaistuotoksen keskimääräisestä vuosikasvusta aineettomien pääomaerien osuus on ollut jopa 34,4 prosenttia ja tutkimuksen ja kehityksen myötä syntyneen pääoman osuus 22,8 prosenttia kokonaistuotoksen keskimääräisestä vuosikasvusta. Muut kasvun osatekijät selittivät 41,8 prosenttia ja kokonaistuottavuus 23,9 prosenttia Nokian talouskasvusta. Niin tutkielman tuloksen kuin teorian valossa voidaan todeta, että aineettomat panostukset on syytä huomioida, jotta kasvulukujen mittausvirheiltä vältytään ja saadaan kattavampi kuva talouskasvun eri osatekijöistä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.