School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2011
Thesis number: 12632
Liikearvon arvonalentumistestaus IFRS-standardien mukaan suomalaisten pörssiyhtiöiden tilinpäätöksissä
Author: Keith, Johanna
Title: Liikearvon arvonalentumistestaus IFRS-standardien mukaan suomalaisten pörssiyhtiöiden tilinpäätöksissä
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; tilinpäätös; balances of books; liikearvo; goodwill; standardit; standards
Pages: 78
Key terms: Liikearvo, arvon alentuminen, arvonalentumistestaus, IAS 36
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tutkimus keskittyy liikearvon arvonalentumistestauksen raportointiin suomalaisten pörssiyhtiöiden tilinpäätöksissä. IFRS-standardit asettavat tarkat vaatimukset tilinpäätöksessä esitettäville liitetiedoille liikearvon arvonalentumistestauksesta. Tutkimuksessa pyritään selvittämään kuinka hyvin suomalaiset pörssiyhtiöt ovat noudattaneet näitä IFRS-standardien asettamia raportointivaatimuksia sekä onko yhtiöiden ominaisuuksilla, kuten kannattavuudella ja omavaraisuusasteella, vaikutusta raportoitujen liitetietojen kattavuuteen.

LÄHDEAINEISTO

Tiedot liikearvon arvonalentumistestauksista kerättiin yritysten nettisivuilta löytyvistä tilinpäätöksistä vuosilta 2007-2010. Mukaan otettiin Nasdaq OMX Helsinki -pörssin Large ja Mid Cap -listalla toukokuussa 2011 olevat yritykset, jotka olivat raportoineet liikearvoa. Rahoitusalan yritykset jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle niitä koskevan erityissääntelyn vuoksi. Lisäksi taloudellinen informaatio koottiin Thomson ONE -tietokannasta heinäkuussa 2011.

TULOKSET

Tutkimustulosten mukaan suomalaisilla pörssiyhtiöillä on edelleen parantamisen varaa liikearvon arvonalentumistestauksista raportoimisen suhteen erityisesti rahavirtaennusteissa käytettyjen keskeisten oletusten ja johdon lähestymistavassa ennusteisiin kohdalla, vaikka parannusta oli tapahtunut vuodesta 2007 vuoteen 2010. Tutkimustulosten perusteella matalamman omavaraisuusasteen (<40%) yritykset noudattivat IFRS:n asettamia liitetietovaatimuksia liikearvon arvonalentumistestauksen raportoimisesta korkeamman omavaraisuusasteen yrityksiä paremmin. Omavaraisuusasteella oli myös tilastollisesti merkitsevä vaikutus raportoitujen liitetietojen lukumäärään. Liikearvon määrällä, liikevaihdolla tai liikevoittoprosentilla ei ollut tutkimustulosten mukaan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta raportoitujen liitetietojen lukumäärään.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.