School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2011
Thesis number: 12641
Asiakasvaratilit, rahanpesu ja tilintarkastajan rooli
Author: Tauriala, Timo
Title: Asiakasvaratilit, rahanpesu ja tilintarkastajan rooli
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; riskienhallinta; risk management; asiakkaat; customers; vahingonkorvaus; indemnity; maine; reputation; rahanpesu; laundering
Pages: 77
Full text:
» hse_ethesis_12641.pdf pdf  size:698 KB (714075)
Key terms: asiakasvaratili; tilintarkastus; rahanpesu; asiakasriski; vahingonkorvausvelvollisuus; tilintarkastajan maine
Abstract:
ASIAKASVARATILIT, RAHANPESU JA TILINTARKASTAJAN ROOLI

Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen motiivina on lainsa?a?da?nno?n ja sa?a?ntelyn katveeseen ja?a?va? tilanne, joka koskee asiakasvaratileja?. Varoja hallinnoivan yhtio?n ei tarvitse pita?a? juoksevaa kirjanpitoa asiakasvaratilien tapahtumista. Rahanpesija?lle ta?ma? mahdollistaa rikoksella saavutetun hyo?dyn liikuttamista yhtio?n ulkopuolella. Tilintarkastajille puolestaan asiakasvaratilit saattavat muodostaa asiakkaaseen kohdistuvan riskin, jota ei va?ltta?ma?tta? osata ottaa huomioon. Asiakasvaratileja? hallinnoivan yhtio?n tilintarkastaja saattaa joutua osaltaan vastuuseen, jos yhtio?ssa? on pesty rahaa, minka? lisa?ksi tilintarkastuslaatu ja maine ka?rsiva?t. Tutkimuksen tavoitteena on selvitta?a?, kuinka hyvin tilintarkastajat tuntevat asiakasvaratilit ja miten he ottavat ne huomioon tilintarkastusta suorittaessaan. Riskin mittareina on teoreettisessa osassa esitelty vahingonkorvausvastuu, tilintarkastuslaadun heikkeneminen seka? maineen menetta?minen. Tilintarkastajat ovat aktiivisesti ilmoitusvelvollisia rahanpesuepa?ilyista?. Tutkimuksen teoreettisessa osassa tuodaan esille na?ko?kulmia valtion ja tilintarkastuksen va?lisesta? suhteesta. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa, piileeko? asiakasvaratilien epa?johdonmukaisessa ja puutteellisessa sa?a?ntelyssa? rahanpesuriskia? seka? muodostaa mielipide, kuinka ta?ma? ongelma voitaisiin korjata.

La?hdeaineisto ja aineiston ka?sittelyt Teoreettisen viitekehyksen muodostamiseen ka?ytettiin la?hdekirjallisuutta tilintarkastusalalta seka? artikkeleita talousrikollisuudesta. Suomen laki ja sa?a?ntelyviranomaisten tekema?t standardit ovat keskeisessa? osassa asiakasvaratili- ka?sitteen ja tutkimusongelman muodostamisessa. Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin sa?hko?isena? kyselytutkimuksena, jonka populaationa ka?ytettiin kaikkia Suomen tilintarkastajia. Tuloksia tulkittiin ensin kuvailevasti ja sitten ristiintaulukoinnilla ka?ytta?en ?2-testia?.

Tulokset Tutkimustulokset osoittivat, etta? noin puolet tilintarkastajista on uransa aikana ollut tekemisissa? asiakasvaratilien kanssa tilintarkastuksen yhteydessa?. 72 % vastaajista puolestaan oli ollut henkilo?kohtaisesti mukana tilintarkastuksissa, joissa oli viitteita? rahanpesusta. Kuvailevien tilastollisten tulosten lisa?ksi ristiintaulukoimalla saatiin selville, etta? tilintarkastajat, joilla on kokemusta asiakasvaratileista? muilla toimialoilla kuin finanssisektorilla, ovat todenna?ko?isemmin to?rma?nneet urallaan myo?s rahanpesuun. Tulos antaa vahvoja viitteita? siita?, etta? asiakasvaratilien lainsa?a?da?nto?a? ja sa?a?ntelya? on syyta? selkeytta?a? ja tehostaa.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.