School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2011
Thesis number: 12648
Henkilöstörahaston vaikutus työn imuun ja organisaatioon sitoutumiseen - Case Handelsbanken
Author: Kujansuu, Saara
Title: Henkilöstörahaston vaikutus työn imuun ja organisaatioon sitoutumiseen - Case Handelsbanken
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; työ; work; sitoutuminen; commitment; motivaatio; motivation; henkilöstö; personnel; rahastot; funds; pankit; banks
Pages: 100
Key terms: organisaatioon sitoutuminen; työn imu; työn voimavarat; henkilöstörahasto
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli selvittää, miten henkilöstörahasto työn voimavarana vaikuttaa organisaatioon sitoutumiseen ja työntekijöiden kokemaan työn imuun. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, kuinka sitoutuneita Handelsbankenin työntekijät ovat ja kokevatko he työn imua. Samalla tutkimuksen tavoitteena oli tutkia työpaikan vaihtoaikeiden yhteyttä organisaatioon sitoutumiseen. Tavoitteena oli myös tutkia, miten työn imun kokeminen vaikuttaa organisaatioon sitoutumiseen ja työpaikan vaihtoaikeisiin. Lisäksi selvitettiin muiden työn voimavarojen ja vaatimusten yhteyttä työn imuun ja organisaatioon sitoutumiseen.

Tutkimuksen toteutustapa, menetelmät ja aineistot

Tutkimus oli kvantitatiivinen tutkimus, joka toteutettiin survey-tutkimuksena. Kyseessä oli kokonaistutkimus, joka kohdistettiin Handelsbankenin Suomen aluepankin työntekijöihin. Tutkimusaineiston analysointi suoritettiin SPSS-ohjelman avulla. Menetelminä käytettiin mm. ristiintaulukointia, korrelaatioita, summamuuttujia ja regressioanalyysiä.

Tutkimuksen tulokset

Lähes kaikki työntekijät ovat vähintään keskinkertaisesti sitoutuneet Handelsbankeniin. Noin puolet työntekijöistä on erittäin sitoutuneita. Myös työpaikan vaihtoaikeet viestivät työntekijöiden sitoutuneisuudesta. Suurimmalla osalla työntekijöistä on matalat tai korkeintaan keskinkertaiset työpaikan vaihtoaikeet. Työntekijät kokevat erittäin voimakasta työn imua. Tutkimuksen tulokset vahvistavat aikaisempia aiheesta tehtyjä tutkimuksia. Työn imun ja organisaatioon sitoutumisen välillä on erittäin voimakas myönteinen yhteys. Organisaatioon sitoutuminen vaikuttaa negatiivisesti työpaikan vaihtoaikeisiin. Sekä työn voimavarat että työn vaatimukset ovat yhteydessä työn imuun. Työn voimavaroilla on myönteinen yhteys työn imun kokemiseen. Lisäksi työn vaatimukset ja työn voimavarat ovat negatiivisesti yhteydessä toisiinsa. Henkilöstörahastolla on heikko yhteys työn imun kokemiseen. Henkilöstörahasto vaikuttaa kuitenkin myönteisesti organisaatioon sitoutumiseen. Se myös vähentää työpaikan vaihtoajatuksia. Työntekijät eivät kuitenkaan koe henkilöstörahastoa eniten Handelsbankeniin sitouttavaksi tekijäksi.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.