School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2011
Thesis number: 12654
Kehitysmaahankkeiden taloudellisten ennusteiden osuvuus ja poikkeamien syiden analysointi
Author: Pentikäinen, Markus
Title: Kehitysmaahankkeiden taloudellisten ennusteiden osuvuus ja poikkeamien syiden analysointi
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; kehitysapu; development aid; kehitysmaat; developing countries; projektit; projects; taloushallinto; financial management; ennusteet; forecasts; arviointi; evaluation
Pages: 92
Key terms: ennusteet; kehitysmaat; riski; osuvuus; ennustepoikkeama; finnfund
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena on tutkia Finnfundin sijoitusmuistioissa esitettyjen taloudellisten ennusteiden osuvuutta, ja etsiä syitä ennustepoikkeamille. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena on parantaa Finnfundin tulevien investointien suunnittelua ja niihin liittyviä ennusteprosesseja.

LÄHDEAINEISTO Tutkimusaineistona toimivat Finnfundin johtokunnalle esitetyt sijoitusennusteet sekä hankeyhtiöiden Finnfundille toimittamat tilintarkastetut tilinpäätökset. Näitä vertailemalla lasketaan ennusteiden osuvuus liikevaihdon, käyttökatteen, nettotuloksen ja omavaraisuusasteen osalta. Syitä ennustepoikkeamille etsitään haastattelemalla hankkeista vastanneita ja Finnfundin ennusteprosesseissa mukana olleita henkilöitä.

TULOKSET Tutkimustulosten mukaan taloudelliset ennusteet ovat toteutuneet vain harvoin. Etenkin perustamisinvestointien osalta ennusteet ovat jääneet huomattavan paljon oletetusta. Merkittävimmät ennustepoikkeamat koskevat liikevaihtoennusteiden osuvuuden suurta hajontaa sekä nettotulos- ja käyttökate-ennusteiden poikkeuksellisen optimistisia ennusteita. Lisäksi tutkimustuloksista voidaan havaita, kuinka perustamisinvestointien osalta toteutuneet luvut ovat kahden ensimmäisen vuoden osalta jääneet huomattavasti ennustetuista. Merkittävimmät syyt ennustepoikkeamille liittyivät toimialariskeihin ja erityisesti kysynnästä johtuviin poikkeamiin. Myös johdon osaaminen ja kyky mukautua ennakoimattomiin muutoksiin nähtiin merkittävänä tekijänä hankkeen onnistumisessa tai epäonnistumisessa. Lisäksi realisoituessaan maariskeillä on merkittävä vaikutus yrityksen toimintaan ja taloudelliseen tulokseen. Yritysriskit puolestaan nähtiin pääsääntöisesti sekundaarisina riskeinä, jotka toimivat taustatekijöinä realisoituneille primäärisille riskeille.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.