School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2011
Thesis number: 12680
Johdon ohjausjärjestelmän kehittäminen muutoskontekstissa
Author: Vilén, Marianne
Title: Johdon ohjausjärjestelmän kehittäminen muutoskontekstissa
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; ohjausjärjestelmät; control systems; johtaminen; management; muutos; change
Pages: 115
Key terms: laskentatoimi; accounting; johdon laskentatoimi; managerial accounting; muutos; change; muutosjohtaminen; change management; yrittäjyys; entrepreneurship; kokonaisvaltainen johdon ohjausjärjestelmä; management control systems package, MCSP; johdon ohjausjärjestelmä; management control systems, MCS; pk-yritys
Abstract:
JOHDON OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MUUTOSKONTEKSTISSA

TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tutkielman tavoitteena on kuvata, mistä johdon ohjausjärjestelmien (Management control systems, MCS) muodostama kokonaisuus koostuu tutkimuksen kohteeksi valitun case-yrityksen sisällä. Lisäksi tavoitteena on analysoida johdon ohjausjärjestelmän kehittämisprosessia muutosjohtamisen näkökulmasta. Johdon ohjausjärjestelmän muutoksen johtamisessa painotetaan pk-yrityksen ja strategisen yrittäjyyden näkökulmia ja pohditaan kyseisten tekijöiden vaikutusta johdon ohjausjärjestelmien kehittämiseen ja implementointiin.

LÄHDEAINEISTO

Tutkimus toteutettiin case-tutkimuksena. Lähdekirjallisuutena käytettiin johdon ohjausjärjestelmään, johdon ohjausjärjestelmän muutokseen ja strategiseen yrittäjyyteen sekä pk-yritysten toimintaan liittyvää kirjallisuutta. Empiriaosuudessa tiedonhankinta tapahtui useita menetelmiä käyttäen, kuten haastattelemalla kohdeyrityksen työntekijöitä ja käsittelemällä kohdeyrityksestä saatua materiaalia.

TULOKSET

Tutkielman keskeisin tulos on Malmin ja Brownin kokonaisvaltaisen johdon ohjausjärjestelmän viitekehyksen yhdistäminen Kasurisen johdon laskentatoimen muutosmalliin nostamalla samalla esiin strategisen yrittäjyyden merkitystä ohjausjärjestelmän kehittämisprosessissa. Teoreettisten viitekehysten yhdistämisen kautta saavutettua mallia hyödynnettiin kohdeyrityksen johdon ohjausjärjestelmän kehittämisprosessin kuvaamisessa ja arvioimisessa. On kuitenkin huomioitava, että toiset kokonaisvaltaisen johdon ohjausjärjestelmän osa-alueista vaativat huomattavasti enemmän aikaa kehittyä kuin toiset, jolloin niiden tutkiminen reaaliajassa tapahtuvan muutoksen tekijöinä on haasteellista ja tästä syystä myös vaikeasti arvioitavissa.

Tutkimus osoittaa, että johdon ohjausjärjestelmän kehittämisprosessi on haasteellinen sekä yrityksen toiminnalle että työntekijöille. Aikaviiveet johdon ohjausjärjestelmäkokonaisuuden osa-alueiden ja muutosten haltuunotossa johtuvat muun muassa muutosten päällekkäisyydestä, organisaatiokulttuurin vaikuttamattomuudesta ja organisaatiorakenteen merkittävästä muutoksesta.

AVAINSANAT Kokonaisvaltainen johdon ohjausjärjestelmä (MCSP), johdon ohjausjärjestelmä (MCS), pk-yritys, strateginen yrittäjyys, muutoksen hallinta, muutosjohtaminen
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.