School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2011
Thesis number: 12699
Yliopistojen verkkosivut brändinrakentajina - Diskurssianalyyttinen tutkimus
Author: Hemminki, Ilkka
Title: Yliopistojen verkkosivut brändinrakentajina - Diskurssianalyyttinen tutkimus
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; yliopistot; universities; markkinointi; marketing; brandit; brands; diskurssianalyysi; discourse analysis
Pages: 81
Full text:
» hse_ethesis_12699.pdf pdf  size:678 KB (693567)
Key terms: yliopistouudistus; yliopistolaki; markkinoituminen; kilpailu; isomorfinen prosessi; yliopistobrändi; brändinrakentaminen; kriittinen diskurssianalyysi; diskurssijärjestys
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet

Yliopistojen toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia, jotka ovat johtaneet voimistuvaan yliopistojen väliseen kilpailuun. Yliopistoille on syntynyt tarve erottautua kilpailijoistaan ja luoda tietoista brändiä. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, miten yliopistot esittelevät itseään verkkosivuillaan ja onko tässä eroja yliopistojen välillä. Lisäksi pyrin löytämään selityksiä sille, miksi jotkin asiat nousevat verkkosivuilla korostetusti esille. Näiden kysymysten kautta hahmottuu lopulta käsitys siitä, minkälaista brändiä yliopistojen verkkosivut rakentavat.

Metodologia ja teoreettinen viitekehys

Tarkasteluni kohteena ovat vuoden 2010 Shanghain-listan 20 kärkiyliopiston sekä kaikkien suomalaisten yliopistojen verkkosivut. Niiden teksteistä olen poiminut eri yliopistojen sivuilla toistuvasti mainittuja asioita, jotka taas olen ryhmitellyt teemoiksi. Käsittelen näitä teemoja tutkimuksessani diskursseina. Tutkimusnäkökulmanani on kriittinen diskurssianalyysi, jossa korostuu diskurssien tarkasteleminen eri tasoilla. Verkkosivujen tekstejä tarkastellaan kielellisinä valintoina, viestintätekoina sekä osana sosiokulttuurista kontekstia. Tutkimuksessani kontekstina toimii yliopistojen muuttuva toimintaympäristö, jossa myös yliopistojen verkkosivut on tuotettu. Kontekstitekijöiden kautta pyrin siis ymmärtämään, miksi määrätynlaiset asiat nousevat verkkosivuilla esille ja mikä ohjaa niiden esittämistapaa. Lopuksi pohdin yliopistojen verkkosivuja brändityökaluna sekä sitä, minkälaista brändiä tarkasteltujen yliopistojen verkkosivut rakentavat.

Keskeiset tutkimustulokset

Tutkielmassa on kartoitettu yliopistojen toimintaympäristön muutoksia ja yhä esiintyviä muutospaineita varsin laajasti. Tarkastelluilla verkkosivuilla esiintyneet aiheet ryhmittelin kahdeksaksi teemaksi, jotka näyttävät kumpuavan hyvin selkeästi näistä muutoksista ja yliopistojen olettamista muutosvaatimuksista. Muutospaineet ovat kaikkialla hyvin samankaltaisia, mikä näkyi siinä, etteivät eri yliopistojen verkkosivut juurikaan poikenneet toisistaan. Suorastaan hämmentävälle samankaltaisuudelle on useampiakin selityksiä, mutta mikäli brändin tarkoituksena pidetään toisista yliopistoista erottautumista, ei yliopistojen verkkosivuja nykyisellään voi pitää ainutlaatuisen brändin rakentamisen työkaluna.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.