School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2011
Thesis number: 12725
Vähittäiskaupan sääntely ja sen vaikutukset: Bibliometrinen analyysi vuosilta 1990-2010.
Author: Hakala, Laura
Title: Vähittäiskaupan sääntely ja sen vaikutukset: Bibliometrinen analyysi vuosilta 1990-2010.
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; vähittäiskauppa; retail trade; lainsäädäntö; legislation; tutkimusmenetelmät; research methods; bibliometria; bibliometrics
Pages: 106
Full text:
» hse_ethesis_12725.pdf pdf  size:975 KB (998396)
Key terms: vähittäiskauppa; sääntely; sääntelyteoria; bibliometria; sitaattianalyysi
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tämän tutkimukset tavoitteena on muodostaa kuva vähittäiskaupan sääntelyn muodoista ja vaikutuksista sekä aihealueen tieteellisen tutkimuksen rakenteesta vuosina 1990–2010. Vähittäiskaupan sääntelystä ei ole yhtään kokoavaa, useat eri maat, kilpailutilanteet ja sääntely-ympäristöt huomioon ottavaa tutkimusta, joten sille on olemassa selkeä tarve. Tällaisen tutkimuksen avulla voidaan paremmin ymmärtää sääntelyn moninaisia vaikutuksia talouteen ja kaupan toimialaan. Lisäksi voidaan tunnistaa millaisia eri sääntelyn muotoja maailmalla hyödynnetään ja miten yritykset voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa sääntelyyn.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA, MENETELMÄT JA AINEISTO

Tutkimus toteutetaan bibliometrisena analyysina ja empiirinen aineisto kerätään tietokannoista hakusanoilla retail ja regulation. Tutkimusaineisto koostuu vähittäiskaupan sääntelystä, vuosina 1990–2010 julkaistuista 74 artikkelista, joilla on liiketaloudellinen näkökulma. Aineiston analyysi sisältää sekä kvantitatiivisen sisällön erittelyn, että kvalitatiivisen sisällönanalyysin ja julkaisutietojen analyysin. Lisäksi toteutetaan sitaattianalyysi artikkeleiden lähdeviitteitä käyttäen.

TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET

Vähittäiskaupan sääntelyn tutkimuksen voidaan sanoa tutkimusaineiston analyysin perusteella olevan usein jotakin tiettyä sääntelyn muotoa tai sen vaikutusta käsittelevää, empiiristä ja kansallista, toimialatasolla tapahtuvaa tutkimusta. Suurin osa aineiston artikkeleista tutki kilpailun sääntelyä. 74 artikkelin perusteella tunnistetut sääntelyn vaikutukset voidaan jakaa kolmeen suurempaan luokkaan: vaikutukset yrityksiin, vaikutukset sidosryhmiin ja vaikutukset markkinoihin. Vaikutusten voidaan todeta olevan erittäin moninaiset ja kontekstisidonnaiset eikä niiden voida sanoa olevan joko pelkästään negatiivisia tai positiivisia. Yritykset voivat vaikuttaa sääntelyyn osallistumalla poliittiseen toimintaan tai vaihtoehtoisesti pyrkiä sopeutumaan sääntelyyn muuttamalla strategiaansa. Kaksi henkilöä on ollut julkaisemassa yli kymmentä prosenttia aihealueen tutkimuksesta viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Sitaattianalyysin perusteella selvitettiin keiden kirjoittajien ja mihin tutkimuksiin aihealueen tutkijat ovat tutkimuksissaan tukeutuneet. Mitään tiettyä avaintutkimusta, johon kaikki viittaisivat, ei aiheesta ole olemassa.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.