School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2011
Thesis number: 12734
Tarkastusvaliokunnan ja sen ominaisuuksien vaikutus tilintarkastajalle maksettaviin palkkioihin
Author: Sammalisto, Petri
Title: Tarkastusvaliokunnan ja sen ominaisuuksien vaikutus tilintarkastajalle maksettaviin palkkioihin
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; valvonta; control; palkkiot; remuneration; sisäinen tarkastus; internal auditing; corporate governance; corporate governance
Pages: 80
Key terms: tilintarkastus; tilintarkastuspalkkio; tarkastusvaliokunta; sisäinen tarkastus; corporate governance
Abstract:
Tutkielman tavoitteet

Tutkielman tavoitteena oli tutkia aikaisemman teorian sekä empiirisen aineiston avulla vaikuttavatko tarkastusvaliokunnan olemassaolo ja sen ominaisuudet tilintarkastajalle maksettavien palkkioiden suuruuteen suomalaisten listayhtiöiden keskuudessa. Tutkielmassa tarkastusvaliokunnan ominaisuuksista keskityttiin tarkastelemaan sen kokoa, sukupuolijakaumaa, riippumattomuutta, taloudellista asiantuntemusta ja aktiivisuutta.

Lähdeaineisto ja tutkimusmenetelmät

Tutkielman lähdeaineistona olivat kaikki vuoden 2010 lopussa Nasdaq OMX Helsinki –listatut yhtiöt. Aineiston puhdistamisen jälkeen lopulliseksi otokseksi muodostui 109 yhtiötä, joista 59 yhtiöllä oli tarkastusvaliokunta. Tiedot yhtiöistä kerättiin pääsääntöisesti yhtiöiden julkaisemista vuosikertomuksista sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevista selvityksistä. Lisäksi apuna käytettiin tarvittaessa myös yhtiöiden kotisivuja.

Tutkimushypoteesien testaamiseen käytettiin tilintarkastajalle maksettavia palkkioita selittäviä malleja, joita tutkittiin kvantitatiivisin menetelmin. Tutkielman regressiomalleissa käytetyille muuttujille suoritettiin korrelaatiotestit sekä yhteensä kolmelle palkkiomallille regressio- ja herkkyysanalyysit.

Tulokset

Tutkielman tulosten perusteella tarkastusvaliokunnan olemassaolo ei yksistään vaikuta yhtiön maksamiin tilintarkastuspalkkioihin. Sen sijaan täysin riippumaton tarkastusvaliokunta pienentää yhtiön maksamia tilintarkastuspalkkioita. Toisaalta tarkastusvaliokunnan asiantuntemuksella ja aktiivisuudella ei havaittu olevan vaikutusta tilintarkastuspalkkioihin. Erillinen/riippumaton sisäisen tarkastuksen yksikkö sen sijaan nostaa tilintarkastuspalkkioita. Lisäksi asiakkaan koon ja monimutkaisuuden havaittiin vaikuttavan hyvin vahvasti tilintarkastuspalkkioiden suuruuteen.

Yhtiön tilintarkastajalle maksamien muiden palkkioiden ja tilintarkastuspalkkioiden suhteeseen havaittiin vaikuttavan nostavassa mielessä erityisesti tarkastusvaliokunnan riippumattomuus ja naispuolisten jäsenten määrä. Lisäksi tarkastusvaliokunnan taloudellisen asiantuntemuksen havaittiin johtavan alhaisempaan suhdelukuun. Sen sijaan tarkastusvaliokunnan aktiivisuudella ei tulosten perusteella ole vaikutusta suhdelukuun.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.