School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Economics | Economics | 2012
Thesis number: 12766
Yhteiskunnan kulutusekvivalentti hyvinvointi - Erään hyvinvointi-indeksin kriittinen analyysi
Author: Räisänen, Katri
Title: Yhteiskunnan kulutusekvivalentti hyvinvointi - Erään hyvinvointi-indeksin kriittinen analyysi
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Economics
Academic subject: Economics
Index terms: kansantaloustiede; economics; kansantalous; national economy; kulutus; consumption; hyvinvointi; welfare; indeksit; indices; arviointi; evaluation
Pages: 64
Full text:
» hse_ethesis_12766.pdf pdf  size:746 KB (763405)
Key terms: hyvinvoinnin taloustiede; hyvinvoinnin mittaaminen; kompensoiva ja ekvivalentti variaatio; kulutusekvivalentti hyvinvointi; hyvinvointi-indeksi
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet Tutkielmani tarkoituksena on selvittää, miten yhteiskunnan hyvinvointia voidaan mitata taloustieteellisin menetelmin. Yleisesti on ajateltu bruttokansantuotteen (BKT) ja hyvinvoinnin kulkevan käsi kädessä. Viimeaikainen hidastunut talouden kasvuvauhti on johtanut siihen, että yhteiskunnan hyvinvointia on pyritty mittaamaan yksinkertaistavien hyvinvointi-indeksien kautta. Hyvinvointi-indeksien maajärjestykset ovat saaneet paljon mediahuomioita, mutta indeksien hyvyys on jäänyt keskustelussa varjoon.

Menetelmät Tutkimukseni lähestymistapa on kaksivaiheinen. Toisaalta, tarkoituksena on selvittää hyvinvointitaloustieteen keinoja hyvinvoinnin kuvaamiseen yhteiskunnan tasolla. Menetelmänä on kirjallisuuskatsaus. Yhtäältä, kysymykseen paneudutaan yksityiskohtaisemmalla tasolla analysoimalla Jonesin ja Klenowin (2010) kulutusekvivalenttia hyvinvointi-indeksiä. Viitteellisenä tutkimuskehikkona toimii Martin Ravallionin (2010) neljän kohdan kehikko.

Tulokset Tutkielmani perusteella hyvinvointi piirtyy moniulotteisena ilmiönä, jonka mallintaminen on riippuvaista tutkijan subjektiivisista arvovalinnoista. Jonesin ja Klenowin (2010) indeksin kriittisessä analyysissä paljastuu lukuisia mallintamisen kompromisseja, joilla on vaikutusta yksittäisiin maajärjestyksiin. Toisaalta, indeksi osoittaa aukottomasti kuinka BKT asukasta kohden saattaa sekä yli- että aliarvioida maiden todellista hyvinvointia.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.