School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | Finnish Business Communication | 2012
Thesis number: 12773
Viestintästrategiat valtaistuneen kuluttajan kohtaamiseen sosiaalisessa mediassa
Author: Hellstén, Linda
Title: Viestintästrategiat valtaistuneen kuluttajan kohtaamiseen sosiaalisessa mediassa
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Communication
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: viestintä; communication; talouselämä; economic life; sosiaalinen media; social media; kuluttajat; consumers; kuluttajakäyttäytyminen; consumer behaviour; valta; power; yhteisöt; communities
Pages: 77
Full text:
» hse_ethesis_12773.pdf pdf  size:613 KB (626735)
Key terms: kuluttajan valtaistuminen (consumer empowerment); kuluttajan valta; sosiaalinen media; Facebook; viestintästrategia; sidosryhmäteoria
Abstract:
Tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälainen toimija valtaistunut kuluttaja on sosiaalisessa mediassa. Koska gradun näkökulma on viestinnällinen, kiinnostavaa on lisäksi se, mitä merkitystä valtaistuneen kuluttajan toimijuudesta tehdyillä havainnoilla on viestinnän kannalta. Tutkielman tavoitteena onkin lisäksi selvittää, minkälaisin viestinnällisin keinoin yritys voi kohdata valtaistuneen kuluttajan sosiaalisessa mediassa. Tutkielman kokonaisuus rakentuu siten, että ensin sosiaalisessa mediassa toimivasta valtaistuneesta kuluttajasidosryhmästä tehdään sidosryhmäanalyysi, jonka perusteella arvioidaan, minkälaisin viestinnällisin keinoin tämä sidosryhmä voidaan kohdata.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkielma edustaa laadullista kulttuurintutkimusta, ja se on toteutettu tapaustutkimuksena. Aiheeseen on perehdytty kahden tapausorganisaation avulla. Molemmista tapausorganisaatioista kerättiin tutkimusaineistoa sekä haastatteluin että Facebook-havainnoin kesä-marraskuussa 2011. Facebook ja tarkemmin sanottuna tapausorganisaatioiden sivut siellä ovat siis tämän gradun keskiössä oleva sosiaalisen median areena. Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu sidosryhmäteoriasta sekä sosiaalista mediaa, kuluttajan valtaa ja kuluttajan valtaistumista koskevasta kirjallisuudesta.

Tulokset

Valtaistuneella kuluttajalla on sosiaalisessa mediassa neljä roolia. Kuluttajat voivat olla hengailijoita, osallistujia, pohdiskelijoita tai vaikuttajia. Kuluttajan roolia määrittää paitsi hänen osallistumishalukkuutensa sosiaalisessa mediassa käytävään vuorovaikutukseen myös hänen vallankäyttöhalukkuutensa yritykseen nähden. Viestiessään kuluttajasidosryhmänsä kanssa sosiaalisessa mediassa organisaatio voi hyödyntää informointi-, konsultointi-, osallistamis- ja/tai partneroitumisstrategiaa. Organisaation viestintästrategian suunnittelu lähtee siitä, minkälainen kyseisen organisaation kuluttajasidosryhmä ja sen tarpeet ja halut ovat. Lisäksi organisaation on pohdittava myös, minkälaista kuluttajapositiota se itse haluaa viestinnällään ylläpitää, edistää ja rakentaa.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.