School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2012
Thesis number: 12780
Rooleihin perustuvan päätöksentekomallin käyttö Pohjoismaisessa työympäristössa
Author: Lindholm, Katariina
Title: Rooleihin perustuvan päätöksentekomallin käyttö Pohjoismaisessa työympäristössa
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; työ; work; päätöksenteko; decision making; mallit; models; Pohjoismaat; Scandinavia
Pages: 77
Key terms: päätöksenteko; mallit; Pohjoismaat; roolit
Abstract:
Tämä on Pro Gradu -tutkielma, jossa käsitellään päätöksentekoa ja päätöksentekomalleja. Tutkielma alkaa kirjallisuuskatsauksella, jossa tutkitaan päätöksentekokirjallisuutta sekä yritysten, että yksittäisen päätöksentekijän näkökulmasta. Lisäksi käydään läpi verkostojen merkitystä päätöksenteossa. Tämän jälkeen tutkielmassa tarkastellaan laadullisena case-tutkimuksena rooleihin perustuvaa päätöksentekomallia nimeltä PACE, ja sitä, miten tätä mallia käytetään monikansallisen yrityksen Pohjoismaisessa yksikössä.

Tutkimuksessa selvisi, että yrityksen käyttämä rooleihin perustuva päätöksentekomalli PACE on linjassa aiemman päätöksentekokirjallisuuden kanssa, ja soveltuu rooleiltaan päätöksenteosta aiemmin kirjoitettuihin tilanteisiin ja strategioihin. PACE -mallin käytöstä yrityksessä tuli kuitenkin haastatteluiden perusteella ilmi, että vaikka malli on otettu käyttöön jo vuonna 2008, kaikki henkilöt eivät tienneet mallin olemassaolosta. Ne, jotka mallia olivat käyttäneet, olivat todenneet sen olevan toimiva ja tehokas malli, jota tulisi käyttää enemmänkin.

Haastattelututkimuksen perusteella selvisi myös se, että erityisiä vaikeuksia Pohjoismaisen yrityksen päätöksenteossa liittyy sosiaalisten verkostojen puuttumiseen, ja sitä kautta ongelmiin tunnistaa oikeat henkilöt päätöksenteon taustatiedon antajiksi tai päätöksentekijöiksi. Suurimmat esteet yrityksen päätöksenteolle siis löytyivät kyvyttömyydestä havaita oikeat henkilöt päätöksenteon kannalta, sekä PACE -mallin tiedostamattomuus.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.