School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2012
Thesis number: 12790
Brändijohtaminen ja brändipääoman mittaaminen: kehittäminen ja edellytykset - Case -tutkimus
Author: Kaitala, Jouni
Title: Brändijohtaminen ja brändipääoman mittaaminen: kehittäminen ja edellytykset - Case -tutkimus
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; brandit; brands; aineeton omaisuus; immaterial property; arviointi; evaluation; mittarit; ratings; markkinointi; marketing
Pages: 90
Key terms: Brändijohtaminen, brändipääoma, suorituskyvyn mittaaminen, markkinointi, mittaristo
Abstract:
BRÄNDIJOHTAMINEN JA BRÄNDIPÄÄOMAN MITTAAMINEN: KEHITTÄMINEN JA EDELLYTYKSET – Case -tutkimus

TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tutkielma tarkastelee brändijohtamista ja brändipääoman mittaamista johdon laskentatoimen ja päätöksenteon tukemisen näkökulmasta. Työn teoriaosuuden tavoitteena on rakentaa markkinoinnin ja johdon laskentatoimen kirjallisuuden avulla perusteltu viitekehys brändipääoman mittaamisen järjestämiselle. Empiirinen osa puolestaan tutkii ja analysoi rakennetun viitekehyksen avulla työn kohdeyrityksen brändijohtamista ja sen kehittämistä sekä brändipääoman mittaamisen edellytyksiä, ja pyrkii myös toimenpidesuosituksen laatimiseen.

LÄHDEAINEISTO

Tutkimuksen teoreettinen perusta on johdon laskentatoimen brändijohtamista ja sen tukemista koskevaa mittaamista käsittelevässä kirjallisuudessa sekä markkinoinnin brändipääomaa ja suorituskyvyn mittaamista käsittelevässä kirjallisuudessa. Empiirisen lähdeaineiston muodostavat tutkielmaa varten kohdeyrityksessä tehdyt teemahaastattelut, vapaamuotoiset keskustelut sekä yrityksen sisäisen materiaali ja ulkoiset tietolähteet.

TULOKSET

Tutkimus osaltaan selvensi brändijohtamisen ja brändipääoman mittaamisen laajaa kenttää tarkastelemalla brändipääoman mittaamista laajemmin kuin markkinointi tai laskentatoimi perinteisesti. Työ näkee brändipääoman mittaamisen strategisista, suorituskyvyn kehittämiseen tähtäävistä lähtökohdista kontekstisidonnaisena räätälin työnä, joka edellyttää mm. kaikkien brändipääomaketjun ulottuvuuksien mittaamista, brändijohtamisen prosessin mallittamista sekä moniulotteista mittaristonäkökulmaa. Työn tuloksena syntyi lisäksi toimenpidesuositus kohdeyrityksen brändijohtamisen kehittämiseen.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.