School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | Finnish Business Communication | 2012
Thesis number: 12810
Strategisuus työpaikkailmoituksissa - strategista rekrytointiviestintää etsimässä
Author: Turkulainen, Tiina
Title: Strategisuus työpaikkailmoituksissa - strategista rekrytointiviestintää etsimässä
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Communication
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; rekrytointi; recruiting; strategia; strategy; työnhaku; job applications; ilmoitukset; advertisements; henkilöstö; personnel
Pages: 135
Full text:
» hse_ethesis_12810.pdf pdf  size:7 MB (6802918)
Key terms: strateginen viestintä; strateginen henkilöstöjohtaminen; rekrytointiviestintä; strateginen rekrytointiviestintä; työpaikkailmoitus
Abstract:
Tavoitteet

Sekä viestintään että henkilöstöjohtamiseen liitetään vahvasti strategisuus. Näiden käsitteiden yhtymäkohdassa on rekrytointiviestintä, ja osana rekrytointiviestintää työpaikkailmoitukset. Rekrytointiviestintään ja työpaikkailmoituksiin strategisuutta ei kuitenkaan liitetä. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää erityisesti työpaikkailmoitusten kautta, mitä strateginen rekrytointiviestintä voisi olla, ilmeneekö sitä todellisuudessa ja minkälaisilla viestinnällisillä keinoilla strategisuutta luodaan työpaikkailmoituksissa. Tavoitteena on myös määritellä strateginen työpaikkailmoitus suhteessa muihin työpaikkailmoituksen tyyppeihin.

Tutkimusaineisto ja menetelmät

Aineistona tässä tutkielmassa on 40 kappaletta työpaikkailmoituksia, jotka on julkaistu Helsingin Sanomissa marraskuun 2010 ja tammikuun 2011 välisenä aikana. Tarkastelen aineistoa ensin teoriasidonnaisen sisällönanalyysin keinoin selvittääkseni, onko aineiston ilmoitusten joukossa strategisia työpaikkailmoituksia sekä selvittääkseni, minkälaisia muita työpaikkailmoitusten kategorioita aineistossa on. Apunani käytän kirjallisuuskatsauksen pohjalta tekemääni tarkastuslistaa strategisen ilmoituksen kriteereistä. Tämän jälkeen identifioin strategisuutta luovat viestinnälliset keinot ja tunnistan muut työpaikkailmoitusten kategoriat retorista analyysia käyttäen.

Tulokset

Sisällönanalyysin avulla löysin aineistosta strategisen työpaikkailmoituksen kriteerit täyttäviä ilmoituksia. Retorisessa analyysissa tunnistin aineistosta strategisten työpaikkailmoitusten lisäksi myös kaksi muuta työpaikkailmoitusten kategoriaa, jotka nimesin tiedottavaksi työpaikkailmoitukseksi ja yritysmainokseksi. Strategisten työpaikkailmoitusten ominaisuudet onkin helpointa ymmärtää suhteessa muihin kategorioihin. Strategisissa ilmoituksissa korostuu työntekijän tärkeys. Vetoaminen lukijaan tapahtuu sekä järjen että arvojen kautta. Hakijan osaamisvaatimusten lisäksi strategisissa työpaikkailmoituksissa esitetään vaatimuksia myös hakijan persoonaa kohtaan. Olennaista strategisille työpaikkailmoituksille on myös niiden kohdistuminen pienemmälle yleisölle kuin muiden kategorioiden ilmoitukset sekä se, että strategisissa ilmoituksissa houkuttelu perustuu pikemminkin suostutteluun kuin vakuuttamiseen.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.