School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2012
Thesis number: 12820
Henkilöstöjohtaminen ja tuloksellisuus kunnissa – Kuntien talousjohtajien tuloksellisuusdiskurssit heidän organisaatioidensa henkilöstöjohtamiseen liittyen
Author: Huhta, Miikka
Title: Henkilöstöjohtaminen ja tuloksellisuus kunnissa – Kuntien talousjohtajien tuloksellisuusdiskurssit heidän organisaatioidensa henkilöstöjohtamiseen liittyen
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; henkilöstöhallinto; personnel management; tulos; return; julkinen hallinto; public administration; kunnat; municipalities
Pages: 95
Full text:
» hse_ethesis_12820.pdf pdf  size:475 KB (486334)
Key terms: tuloksellisuus; henkilöstöjohtaminen; henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden välinen yhteys; New Public Management –oppi; julkisorganisaatiot; suomalaiset kunnat; diskurssianalyysi
Abstract:
Tutkimuksen aiheena oli henkilöstöjohtamisen yhteys organisaation tuloksellisuuteen. Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville, millaisia tuloksellisuusdiskursseja kuntien talousjohtajat käyttävät puhuessaan kuntien henkilöstöjohtamisesta ja sen yhteydestä kunnallisorganisaation tuloksellisuuteen. Tutkimuksessa tuloksellisuuden käsitettiin rakentuvan ja saavan merkityksensä kielenkäytön kautta.

Tutkimus toteutettiin analysoimalla kuntien talousjohtajien näkemyksiä heidän organisaatioidensa henkilöstöjohtamisen ja tuloksellisuuden välisestä yhteydestä. Tutkimuksessa on käytetty kirjallisia lähteitä, tieteellisiä artikkeleita ja tutkimuksia yksityisen ja julkisen sektorin tuloksellisuudesta, henkilöstöjohtamisesta ja niiden välisestä yhteydestä sekä New Public management –opista, suomalaisten julkisorganisaatioiden uudistushankkeista, suomalaisille kunnille suunnatuista tuloksellisuussuosituksista ja diskurssianalyysista. Kyseisiä aineistoja on käytetty tutkijan teoreettisen ymmärryksen lisäämiseksi sekä haastateltujen talousjohtajien toimintaympäristön kuvaamiseksi. Varsinainen tutkimus koostui kaiken kaikkiaan kahdeksan suomalaisen kunnan talousjohtajan haastattelusta. Tutkimusaineiston analysointi toteutettiin konstruktionismin koulukunnan mukaisen diskurssianalyysin hengessä.

Tutkimuksen tärkein tulos oli analyysin avulla aineistosta jäsennetyt diskurssit. Nämä diskurssit olivat palvelu-, talous- ja prosessidiskurssi. Palveludiskurssin mukaisesti tuloksellisuudesta puhuneet talousjohtajat kokivat, että henkilöstöjohtamisella pystytään vaikuttamaan kunnallisorganisaation tuloksellisuuteen organisaation sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kautta. Talousdiskurssissa sen sijaan näkyi vahvasti haastateltavien tausta kuntien talousjohtajina. Talousdiskurssin mukaan henkilöstöjohtamisella pystyttiin parantamaan tuloksellisuutta kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamisen kautta. Prosessidiskurssissa henkilöstöjohtamisen vaikutusmahdollisuudet kunnallisorganisaation tuloksellisuuteen liittyivät henkilöstöprosessien ja henkilöstöpolitiikan kehittämiseen.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.