School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2012
Thesis number: 12826
Sisäisen viestinnän häiriöt ja niiden vaikutukset työyhteisöön – Case Tivoli Sariola
Author: Sariola, Ville
Title: Sisäisen viestinnän häiriöt ja niiden vaikutukset työyhteisöön – Case Tivoli Sariola
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; yhteisöt; communities; työelämä; working life; hyvinvointi; welfare; luottamus; trust
Pages: 97
Full text:
» hse_ethesis_12826.pdf pdf  size:2 MB (2019111)
Key terms: viestintä, sisäinen viestintä, työyhteisöviestintä, Kvast-testi, verkkokyselylomake, tivoli, viestintäkäytänne
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet:

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu erään suomalaisen tivolialalla toimivan perheyrityksen sisäisen viestinnän nykytilaa ja sen kehittämistarpeita. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kiertueen 2011 aikana ilmenneet sisäisen viestinnän häiriöt ja niiden vaikutukset kyseiseen työyhteisöön. Tällä tutkimuksella tähdätään konkreettiseen toiminnan kehittämiseen.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät:

Tutkimus toteutettiin yksittäisenä holistisena case-tutkimuksena (Yin, 2003). Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu vahvasti yritys- ja yhteisöviestintään. Tutkimusaineistona toimivat yritysjohdolle teetetty Kvast-testi ja koko henkilöstölle lähetetty verkkokysely. Verkkokysely muodostettiin hyödyntämällä Kvast-testin jälkeistä ryhmäkeskustelua yritysjohdon kanssa. Verkkokysely lähetettiin yhteensä 30 hengelle. Vastauksia saatiin 22 kappaletta.

Tulokset ja päätelmät:

Tutkimuksen tulosten perusteella havaittiin, että case-yrityksen sisäisessä viestinnässä oli häiriöitä, jotka vaikuttivat työyhteisön toimintaan kiertueella 2011. Eri häiriöiden vaikutukset työyhteisöön muodostivat jatkumon, joka vaikutti kokonaisvaltaisesti työyhteisön sisäiseen viestintään. Keskeisimmiksi viestinnän häiriöiksi case-yrityksessä todettiin puutteellinen viestinnän suunnittelu ja organisointi. Nämä heijastuivat yrityksessä heikkona viestinnän johtamisena sekä tehottomina viestintäkäytänteinä. Puutteelliset viestintäkäytänteet puolestaan heikensivät tiedottamisen laatua, mikä johti vuorovaikutuksen ja palautteen vähäisyyteen sekä ongelmiin eri tivolitoiminnoissa. Case-yrityksen kiertueen 2011 sisäistä viestintää kuvasivat muun muassa käsitteet päällekkäisyys, tietämättömyys, eriävät tiedot ja luottamuksen puute.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.