School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | Finnish Business Communication | 2012
Thesis number: 12830
Intranetin toimivuudesta sisäisen johtamisviestinnän välineenä johdon ja henkilöstön näkökulmista Case ABB
Author: Salo, Sanna
Title: Intranetin toimivuudesta sisäisen johtamisviestinnän välineenä johdon ja henkilöstön näkökulmista Case ABB
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Communication
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; intranet; intranet; tyytyväisyys; satisfaction
Pages: 105
Full text:
» hse_ethesis_12830.pdf pdf  size:768 KB (785477)
Key terms: sisäinen viestintä; sisäinen johtamisviestintä; intranetviestintä; viestintätyytyväisyys
Abstract:
Tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on selventää, mitkä tekijät rakentavat sekä johdon ja esimiesten että henkilöstön tyytyväisyyttä sisäiseen viestintään, kun arjen johtamisen välineenä on intranet. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti viestinnällisten toiveiden ja tarpeiden kohtaaminen.

Tutkimusaineisto- ja menetelmät

Tutkimuksen empiirinen osio on toteutettu tapaustutkimuksena, jonka avulla kohdeilmiö sijoitetaan realistiseen toimintaympäristöön. Tutkimusmenetelminä käytettiin johdolle ja muille keskeisille sisäisen viestinnän toteuttajille suunnattuja teemahaastatteluita sekä toimihenkilöiden ja työntekijöiden keskuudessa toteutettua kyselytutkimusta. Tutkimusaineiston analysoinnissa hyödynnettiin pääasiassa teemoittelun ja tyypittelyn sekä luokittelun menetelmiä.

Tulokset

Tutkimukseni tulokset osoittavat, että ABB Oy:n Motors & Generators -liiketoimintayksikön Helsingin tehtaan johdon ja henkilöstön viestinnälle asettamat toiveet ja tarpeet ovat keskenään hyvin samankaltaisia. Lisäksi sisäisen johtamisviestinnän ja intranetviestinnän tavoitteet liittyvät läheisesti toisiinsa. Johdon sekä henkilöstön tyytyväisyyttä sisäiseen viestintään rakentavat seuraavat asiat: johdon aktiivinen rooli, viestinnän avoimuus ja luotettavuus, tiedon runsas mutta selkeä tarjonta, kaikkien henkilöstöryhmien huomioiminen sekä yhteisöllisyyden ja keskinäisen ymmärtämyksen tukeminen organisaation tavallisessa arjessa. Kohdeyrityksen sisäinen viestintä ei ole vielä toivotulla tasolla, mutta kehitystä tapahtuu koko ajan.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.