School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2012
Thesis number: 12845
Johdon ohjausjärjestelmät strategian muuttamisen tukena -Case Nokia
Author: Lavonsalo, Jussi
Title: Johdon ohjausjärjestelmät strategian muuttamisen tukena -Case Nokia
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; johdon laskentatoimi; managerial accounting; ohjausjärjestelmät; control systems; mis; mis; strategia; strategy; muutos; change; kriisi; crisis; organisaatio; organization
Pages: 92
Full text:
» hse_ethesis_12845.pdf pdf  size:2 MB (2038708)
Key terms: strategian muuttaminen; johdon ohjausjärjestelmät; organisaation kriisi
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet

Johdon laskentatoimen ja organisaation strategian välistä yhteyttä voidaan lähestyä monista eri näkökulmista, kuten strategiset investointipäätökset, strategiset suorituskykymittaristot, erilaiset arvoperusteiset organisaation ohjauskeinot, sekä johdon ohjausjärjestelmien kokonaisuudet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten organisaation strategian muutosta voidaan tukea johdon ohjausjärjestelmien kokonaisuuden eri komponenteilla.

Tutkimusmenetelmä

Tutkimusta varten kerättiin talousalan julkaisuista, sekä kohdeyrityksen lehdistö- ja pörssitiedotteista vuosilta 2007 – 2011 organisaation strategisiin toimiin, sekä johdon ohjausjärjestelmiin liittyvää materiaalia. Myös yhtiön vuosikertomuksia tarkastelun ajankohtana olleelta ajanjaksolta käytettiin strategisten toimien selvittämisessä. Julkisen materiaalin perusteella havaittuja organisaation strategisia ja johdon ohjausjärjestelmiin liittyviä toimia analysoitiin aiemman akateemisen tutkimuksen perusteella. Tutkimuksessa käytettiin julkista materiaalia siitä syystä, että tutkittava ajanjakso oli kestoltaan pitkä ja siitä syystä jälkeenpäin tehtyjen haastatteluiden retrospektiivisyys saattaisi antaa tutkittavasta ilmiöstä liian epätarkan kuvan.

Keskeiset tutkimustulokset

Kerätystä aineistosta kävi ilmi, että kohdeyritys muutti strategiaansa kahdesti tutkimuksen kohteena olleella ajanjaksolla. Näissä muutoksissa kohdeyritys käytti johdon ohjausjärjestelmiä strategian muuttamisen tukena pääosin samalla tavalla ja samassa järjestyksessä, kuin mitä akateemisessa tutkimuksessa on aikaisemmin havaittu. Edellä mainitusta huolimatta, kohdeyritys ajautui pahaan kriisiin ensimmäisen strategian muutoksen jälkeen, minkä vuoksi uusi strategian muutos oli välttämätön.

Tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että strategian muuttamistyyli ja johdon ohjausjärjestelmien käyttö sen tukena ovat vahvasti sidoksissa organisaation toimialan luonteeseen, eikä aikaisemman tutkimuksen perusteella havaitun onnistuneen strategian muuttamisen takeena ole välttämättä johdon ohjausjärjestelmien onnistunut hyväksikäyttäminen. Tämän tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että painoarvoa johdon ohjausjärjestelmien ja strategian välisessä tutkimuksessa olisi annettava myös valitun uuden strategian muodostumisprosessille, sekä myös organisaation henkilövalinnoille ja ylimmän johdon kannustimien käytölle.

Avainsanat

strategian muuttaminen, johdon ohjausjärjestelmät, organisaation kriisi
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.