School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | Finnish Business Communication | 2012
Thesis number: 12857
Strategisen vastuullisuuden viestiminen vuosikertomuksessa - Case Metso Oyj
Author: Hämeenniemi, Mikko
Title: Strategisen vastuullisuuden viestiminen vuosikertomuksessa - Case Metso Oyj
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Communication
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; talouselämä; economic life; koneteollisuus; engineering industry; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; strategia; strategy; johtaminen; management; vuosikertomukset; annual reports
Pages: 110
Full text:
» hse_ethesis_12857.pdf pdf  size:2 MB (1516607)
Key terms: vuosikertomus; sijoittajaviestintä; vastuullisuus; integroitu vuosikertomus; integroitu raportointi; diskurssi
Abstract:
Tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, mitä tarkoittaa, että yhtiö ei julkaise erillistä vastuullisuusraporttia, vaan integroi vastuullisuuden vuosikertomukseensa. Tutkimuksessa selvitetään, miten vastuullisuuden diskurssi välitetään lukijalle ja millaisia retorisia keinoja kertomuksessa käytetään, mukaan luettuina visualisoinnit.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät Tutkimuksen aineistona toimii Metso Oyj:n vuoden 2010 vuosikertomus, joka on ensimmäinen yhtiön tuottama yhdistetty vuosikertomus ja vastuullisuusraportti. Vuosikertomusta analysoidaan työkalulla, joka on yhdistelmä kolmesta eri menetelmästä. Fein (2004) menetelmällä tutkitaan vuosikertomuksen sisältöä ilmaisu- ja sisältötasoilla sekä näiden tasojen integraatiota. Basun ja Palazzon (2008) vastuullisuuden tutkimiseen luotua menetelmää hyödynnetään vastuullisuuden tason analysointiin. Kurosen ym. (2005) tutkimuksessaan käyttämästä menetelmästä hyödynnetään kriittistä diskurssianalyysia (Fairclough, 2003) ja osittain systeemis-funktionaalista kielioppia (Halliday, 1978) tekstin ja diskurssin analyysiin. Lisäksi vuosikertomuksen sisältöä vertaillaan vastuullisuusraportoinnin ja integroidun vuosikertomuksen parhaisiin käytäntöihin, strategisen vastuullisuuden arviointityökaluihin ja Metson omiin vuosikertomuksen tavoitteisiin.

Tulokset Vastuullisuus näkyy Metson vuosikertomuksessa vahvasti lähes kaikkialla eikä sille ole esimerkiksi omaa osiotaan kertomuksessa. Vastuullisuus on integroitu pääasiassa muuhun vuosikertomuksen sisältöön, mutta myös puutteita on havaittavissa. Vuosikertomuksen perusteella vastuullisuus on osa yhtiön strategiaa, joskaan ei täysin olennainen osa sitä.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.