School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2012
Thesis number: 12888
Vastuullisuus tuoteominaisuutena - Terveelliset tuotteet osana elintarvikeyritysten vastuullisuutta
Author: Mäkelä, Minna
Title: Vastuullisuus tuoteominaisuutena - Terveelliset tuotteet osana elintarvikeyritysten vastuullisuutta
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; yhteiskunta; society; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; elintarviketeollisuus; food industry; tuotteet; products
Pages: 92
Full text:
» hse_ethesis_12888.pdf pdf  size:2 MB (1267804)
Key terms: yrityksen yhteiskuntavastuu; elintarvikeyritykset; terveelliset tuotteet
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITE

Yhteiskunta ja kuluttajat odottavat yrityksiltä tänä päivänä vastuullisuutta, minkä vuoksi vastuullisesta toiminnasta on muodostunut yrityksen menestykseen vaikuttava tekijä. Vastuullisuutta voidaan harjoittaa tuotetasolla saakka, mikä nähdäänkin entistä enemmän mahdollisena kilpailuedun lähteenä. Elintarvikealalla vastuullisuuden merkitys korostuu, sillä elintarvikkeet ovat osa jokaisen päivittäistä elämää vaikuttaen ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää terveellisten tuotteiden asemaa Suomessa toimivien elintarvikeyritysten vastuullisuudessa. Tutkimuksessa tarkastellaan elintarvikeyritysten toimintaympäristöä terveellisten tuotteiden valmistamisen kannalta sekä sitä, missä määrin terveellisyys ja ravitsemus näkyvät elintarvikeyritysten vastuullisuustoiminnassa. Tämän lisäksi tarkastellaan, nähdäänkö terveelliset tuotteet yrityksissä kilpailuetuna ja strategisesti tärkeinä.

AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT

Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin ja siinä käytettiin kaksiosaista aineistoa. Ensimmäinen osa aineistosta on kerätty Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen SALUS-hankkeen kahdesta fokusryhmäkeskustelusta, joihin osallistui ravitsemus- ja elintarvikealan asiantuntijoita sekä elintarviketeollisuuden ja kuluttajaorganisaatioiden edustajia. Toisena aineistona toimivat seitsemän suuren Suomessa toimivan elintarvikeyrityksen vastuullisuusraportit ja vuosikertomukset. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysimenetelmää käyttäen.

TULOKSET

Tällä hetkellä Suomen elintarvikealan toimintaympäristöä leimaavat dynaamisuus ja suuret muutokset. Ihmisten käsitys terveellisestä ruoasta on osittain muuttunut. Toimintaympäristön muutokset kuten ruokatrendit asettavat huomattavia paineita elintarvikeyritysten toiminnalle etenkin tuotekehityksen ja strategian luomisen kannalta. Terveellisyys ja ravitsemus ovat selkeä ja tärkeä osa suomalaisten elintarvikeyritysten vastuullisuutta. Yritykset ovat sitoutuneita johtoa myöten edistämään kuluttajien terveellisiä elämäntapoja vastuullisten tuotevalikoimien kautta. Sen lisäksi, että suomalaiset elintarvikeyritykset toteuttavat vastuullisuutta terveellisillä ja ravitsemuksellisilla tuotteilla, ovat ne ennen kaikkea myös tärkeä osa kannattavaa ja strategista liiketoimintaa. Terveelliset ja innovatiiviset tuotteet nähdään yrityksissä olennaisina tulevaisuuden menestymisen kannalta kuluttajien kiinnittäessä entistä enemmän huomiota elintarvikkeiden sisältöön ja laatuun.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.