School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2012
Thesis number: 12890
Yrityksen avainhenkilöiden holding-yhtiöt palkitsemisjärjestelmissä
Author: Sukari, Annukka
Title: Yrityksen avainhenkilöiden holding-yhtiöt palkitsemisjärjestelmissä
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; holdingyhtiöt; holding companies; henkilöstö; personnel; optiot; option; palkkiot; remuneration; verotus; taxation
Pages: 98
Key terms: holding-yhtiö; verotus; palkitseminen; optio
Abstract:
YRITYKSEN AVAINHENKILÖIDEN HOLDING-YHTIÖT PALKITSEMISJÄRJESTELMISSÄ

TUTKIELMAN TAVOITTEET Yksi uusimmista ja ajankohtaisemmista osakeperusteisen kannustinjärjestelmän muodoista on holding-yhtiöjärjestelyt, joita on ollut pörssiyhtiöllä käytössä vuodesta 2009 lähtien. Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä holding-yhtiön käyttö osana palkitsemisjärjestelmää käytännössä tarkoittaa ja mitä etuja holding-yhtiöjärjestelyn kautta voidaan saavuttaa. Tutkielmassa tarkastellaan niin yhtiöoikeudellisia kuin verotuksellisiakin lähtökohtia holding-yhtiöjärjestelylle. Tarkoituksena on lisäksi selvittää, miten holding-yhtiöjärjestelyjä on käytännössä toteutettu, jota varten tutkitaan pörssiyhtiöiden toteuttamia holding-yhtiöjärjestelyjä ja selvitetään niiden yksityiskohtia. Medioissa on viime aikoina keskusteltu kiivaastikin holding-yhtiöjärjestelyihin liittyvästä verotuksellisesta ja yhtiöoikeudellisesta hyväksyttävyydestä sekä sivuttu myös järjestelyjen oikeudenmukaisuutta. Tutkielman tavoitteena onkin tuoda esiin holding-yhtiöjärjestelyyn liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Holding-yhtiöjärjestelyn verotuksellista ja yhtiöoikeudellista hyväksyttävyyttä tutkitaan tarkemmin ja esiin nouseviin ongelmakohtiin esitetään tulkintavaihtoehtoja.

LÄHDEAINEISTO Tutkielmassa on käytetty pääasiallisena lähteenä palkitsemiseen, verotukseen ja yhtiöoikeuteen liittyvää kirjallisuutta. Koska holding-yhtiöjärjestelyistä ei löydä suoranaista kirjallisuutta, tutkimuksessa on hyödynnetty lehtikirjoituksia ja esityksiä sekä virallislähteitä. Pörssiyhtiöiden holding-yhtiöjärjestelyjen tutkimuksessa lähteenä on käytetty pörssiyhtiöiden pörssitiedotteita, palkka- ja palkkioselvityksiä sekä muita julkaisuja.

TULOKSET Holding-yhtiöjärjestely on niin työnantajayhtiölle kuin avainhenkilöllekin optio-järjestelyä ja muita perinteisiä osakesidonnaisia palkitsemisjärjestelmiä kannattavampi palkitsemismuoto. Holding-yhtiöjärjestelystä ei aiheudu työnantajayhtiölle kuluja ja toisaalta avainhenkilölle järjestely voi tuoda pääomatulona verotettavaa tuloa. Holding-yhtiöjärjestelyssä on kuitenkin verotuksellisia ja yhtiöoikeudellisia riskejä, jotka liittyvät holding-yhtiöjärjestelyjä koskevaan verotus- ja oikeuskäytännön puuttumiseen. Suurimmat epäselvyydet liittyvät holding-yhtiöjärjestelystä saatavan tulon verotukseen pääomatulona sekä työnantajayhtiön holding-yhtiölle antaman lainan osakeyhtiölainmukaisuuteen ja markkinaehtoisuuteen. Myös alan asiantuntijoilla on vastakkaisia mielipiteitä kysymyksiin. Holding-yhtiöjärjestelyjen kautta saadun tulon verotuksen realisoituessa vuoden 2012 lopulta lähtien tullaan näkemään, mikä verottajan ja myöhemmin oikeuden kanta on holding-yhtiöjärjestelyihin.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.