School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2012
Thesis number: 12919
Konsernin sisäisten korkojen markkinaehtoisuus
Author: Kärnä, Ossi
Title: Konsernin sisäisten korkojen markkinaehtoisuus
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; yhtiöoikeus; company law; konsernit; consolidated companies; yritysverotus; company taxation; siirtohinnat; transfer prices; korko; interest
Pages: 77
Key terms: konserniverotus; siirtohinnoittelu; korko
Abstract:
KONSERNIN SISÄISTEN KORKOJEN MARKKINAEHTOISUUS

TUTKIMUKSEN TAVOITE

Tutkimuksen tavoitteena on selvitta?a? miten konsernin sisa?isten velkasuhteiden perusteella maksettujen korkojen markkinaehtoisuutta tulee arvioida. Arvio tehda?a?n seka? kansainva?lisen etta? kansallisen lainsäädännön määrääyksien ja tuomioistuinratkaisujen perusteella. Tutkimuksen tavoitteena on erityisesti arvioida miten oikeuska?yta?nno?n perusteella tulkinnanvaraisiksi ja?a?neita? tekijo?ita? tulee huomioida konsernin sisa?isten korkojen markkinaehtoisuutta ma?a?ritelta?essa?. Lisa?ksi tutkimuksessa selviteta?a?n miten siirtohinnoittelusta johtuvia ongelmia voi välttää etukäteen

LÄHDEAINEISTO

Tutkimus on tehty kirjallisuustutkimuksena. Materiaalina on ka?ytetty kirjoja, artikkeleja, viranomaisohjeita ja tuomioistuinratkaisuja. Erityinen painoarvo on annettu tuomioistuinratkaisuille ja niita? kommentoiville artikkeleille.

TULOKSET

Tutkimuksessa erityisina? ongelmakohtina esiin nousee erillisyhtio?periaatteen soveltaminen, konsernihyo?dyn merkitys ja sisa?isten rahoituspalvelujen veloitukset. Erillisyhtio?periaatteen osalta kansainva?linen oikeuska?yta?nto? on ottanut markkinaehtoperiaatetta sovellettaessa huomioon myös konserninäkökulman. Suomalaisessa oikeuskäytännössä sen sijaan on pitäydytty erillisyhtiö periaatteessa. Konsernihyödyn merkitys markkinaehtoisiin hintoihin on periaatteellisesti selvä, mutta tutkimuksessa havaitaan, etta? käytännössä konsernihyo?dyn vaikutusten arviointiin liittyy tulkintaristiriitoja. Ka?yta?nno?ssa? konsernihyo?dyn vaikutus markkinaehtoiseen siirtohintaan tule arvioida aina tapauskohtaisesti. Konsernin sisa?iset rahoituspalvelujen perusteella veloitetut maksut ovat markkinaehtoperiaatteen mukaisia silta? osin kun maksajayhtio? saa palvelusta tosiasiallista hyötyä. Hyödyn arviointi edellyttää tarkkaa tapauskohtaista arviointia.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.