School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2012
Thesis number: 12933
Tilintarkastuksen odotuskuilu Suomessa Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan vuosina 2000-2010 ratkaisemien toimenpiteisiin johtamattomien kanteluiden perusteella
Author: Wirén, Suvi
Title: Tilintarkastuksen odotuskuilu Suomessa Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan vuosina 2000-2010 ratkaisemien toimenpiteisiin johtamattomien kanteluiden perusteella
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; valvonta; control; tilintarkastus; auditing; asenteet; attitudes
Pages: 118
Full text:
» hse_ethesis_12933.pdf pdf  size:2 MB (1254892)
Key terms: tilintarkastuksen odotuskuilu; kohtuullisuuskuilu; säännöskuilu; puutteellinen suorituskuilu; TILA; Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta; hyvä tilintarkastustapa
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena on tutkia tilintarkastuksen odotuskuilun olemassaoloa ja koostumusta (hyvän tilintarkastustavan eri osa-alueet, kohtuullisuuskui-lu/säännöskuilu/puutteellinen suorituskuilu) Suomessa eri sidosryhmien näkökulmasta.

LÄHDEAINEISTO Tutkimusaineistona käytetään TILA:n vuosina 2000–2010 ratkaisemia toimenpiteisiin johtamattomia tutkinta-asioita, jotka ovat tulleet TILA:n tutkintaan kantelun, muun yh-teydenoton tai asian julkisuudessa saaman huomion seurauksena (yhteensä 46 kpl).

TULOKSET Tutkimuksessa havaittiin, että tilintarkastukseen kohdistuu odotuskuilu Suomessa liittyen sekä lakisääteisiin tilintarkastuksiin että tilintarkastajan muuhun tilintarkastajan ominaisuudessa harjoittamaan toimintaan ainakin osakeyhtiöissä ja asunto-osakeyhtiöissä. Myös yhdistysten lakisääteisiin tilintarkastuksiin näyttäisi liittyvän odotuskuilu. Ainakin seuraaviin hyvän tilintarkastustavan osa-alueisiin havaittiin liittyvän odotuskuilu: raportointi, riippumattomuus, esteettömyys ja objektiivisuus, ammattitaito ja huolellisuus sekä ammattimainen käytös. Ainakin seuraavien sidosryhmien tilintarkastukseen kohdistamien odotusten ja tilintarkastajien/TILA:n näkemysten välillä näyttää vallitsevan kuilu: osakkeenomistajat, yhdistysten jäsenet, tilintarkastusasiakkaan rahoittajat, asunto-osakeyhtiön/yhdistyksen hallituksen jäsenet. Myös tilintarkastajien ammattikunnan sisällä havaittiin yksittäisiä näkemyseroja. Sidosryhmistä tilintarkastusasiakkaan kirjanpitoa hoitavien tilitoimistojen kohdalla ei havaittu tilintarkastuksen odotuskuilua. Tutkimuksessa havaittiin tilintarkastuksen odotuskuilun Suomessa koostuvan kohtuullisuuskuilusta, säännöskuilusta sekä puutteellisesta suorituskuilusta.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.