School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2012
Thesis number: 12935
Tappiot yritysjärjestelyissä
Author: Nyström, Johan
Title: Tappiot yritysjärjestelyissä
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; yhtiöoikeus; company law; yrityskaupat; corporate acquisitions; tappiot; loss
Pages: 76
Key terms: tappiot; yritysjärjestelyt; omistajanvaihdos; verohallinnon käyttölupa
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mikä vaikutus erilaisilla yritysjärjestelyillä ja sitä kautta omistajanvaihdoksilla on verotuksessa vahvistettujen tappioiden käyttöoikeuden kannalta, toisin sanoen, missä tapauksessa tappiot voidaan tulevaisuudessa vähentää saman tulolähteen voitoista, ja milloin tappioiden käyttöoikeus sitä vastoin menetetään. Tutkimuksessa myös pyritään selvittämään omistajanvaihdosten määritelmiä, sääntelyä ja merkityksiä TVL 122 §:n valossa sekä myöskin edellytyksiä saada verohallinnolta poikkeuslupa tappioiden käyttämiselle yritysjärjestelytilanteiden yhteydessä.

LÄHDEAINEISTO Aineisto koostuu pääasiassa suomalaisesta yritysjärjestelyihin ja verotukseen erikoistuneesta oikeuskirjallisuudesta, asiantuntijakirjoituksista Verotus- ja Tilintarkastus-lehdissä, verohallituksen tiedotteista, soveltuvista hallituksen esityksistä sekä aiheeseen liittyvistä korkeimman hallinto-oikeuden ja keskusverolautakunnan oikeustapauksista.

TULOKSET Sekä välitön että välillinen omistajanvaihdos voi estää tappion käyttämisen. Vain perinnön tai testamentin kautta tapahtunut saanto asetetaan eri asemaan koskien välitöntä omistajanvaihdosta. Tappiot monesti menetetään monivivahteisissa järjestelyissä välillisen omistajanvaihdoksen myötä. Pörssiyhtiöiden päälistalla julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden omistajanvaihdoksia kohdellaan huojennetusti ja pääsäännöstä poikkeavasti.

Verohallinto voi erityisistä syistä myöntää, milloin se on yhtiön toiminnan jatkumisen kannalta tarpeen, poikkeusluvan tappioiden käyttämiselle. Nämä syyt ovat hyvin tulkinnanvaraisia ja niitä on muun muassa verohallituksen toimesta eritetty selventää. Valmisyhtiön käyttäminen yrityskaupassa ja sukupolvenvaihdostilanteet ovat sen sijaan olleet yleisesti hyväksyttyjä luvan myöntämisperusteita verotuskäytännössä. Verohallinnon myöntämä lupa on sitova vain, jos hakijan ilmoittamat tiedot vastaavat totuutta.

Yhteisöjen sulauduttua tai yhteisön jakauduttua on vastaanottavalla yhteisöllä oikeus vähentää verotettavasta tulostaan sulautuneen tai jakautuneen yhteisön tappio, mikäli vastaanottava yhteisö taikka sen osakkaat tai jäsenet taikka yhteisö ja sen osakkaat tai jäsenet yhdessä ovat tappiovuoden alusta lukien omistaneet yli puolet sulautuneen tai jakautuneen yhteisön osakkeista tai osuuksista. Verotuskäytännössä tätä vaatimusta on tulkittu erittäin tiukasti.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.