School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2012
Thesis number: 12959
Yhteinen määräävä markkina-asema ja sen merkitys kilpailuoikeudessa
Author: Hollo, Justus
Title: Yhteinen määräävä markkina-asema ja sen merkitys kilpailuoikeudessa
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; yhtiöoikeus; company law; kilpailupolitiikka; competition policy; kilpailu; competition; markkinat; markets; oligopolit; oligopolies
Pages: 69
Key terms: kilpailuoikeus; yhteinen määräävä markkina-asema; oligopoli
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä yhteisellä määräävällä markkina-asemalla tarkoitetaan. Lisäksi tutkielmassa tuodaan esille, mikä on kyseisen käsitteen merkitys EU:n ja Suomen kilpailuoikeudessa.

LÄHDEAINEISTO Tutkimuskysymyksiin perehdytään virallislähteiden, oikeuskäytännön sekä oikeuskirjallisuuden avulla. Virallislähteiden ja oikeuskäytännön osalta päähuomio on EU:n lainsäädännössä ja sen tuomioistuinten ratkaisukäytännössä. Lisäksi tutkielmassa kiinnitetään huomiota myös kotimaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön.

TULOKSET Määräävä markkina-asema voi olla yhteisesti kahdella tai useammalla oikeudellisesti toisistaan riippumattomalla yrityksellä. Tällaisesta tilanteesta käytetään nimitystä yhteinen määräävä markkina-asema. Yhteinen määräävä markkina-asema voi syntyä markkinoilla, joilla vallitsee oligopoli. Edellytyksenä yhteisen määräävän markkina-aseman syntymiselle on se, että yritysten välillä on taloudellisia yhteyksiä. Taloudellisten yhteyksien vuoksi yritysten on mahdollista omaksua yhdenmukainen markkinakäyttäytyminen ja toimia määräävässä asemassa olevalle yritykselle ominaisella tavalla.

Yhteinen määräävä markkina-asema nousee esille kahden kilpailuoikeudellisen sääntelykeinon kohdalla. Ensinnäkin niin SEUT-sopimuksen 102 artiklan kuin myös kilpailulain 7 §:n nojalla kiellettyä on yhteisen määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Toiseksi yhteinen määräävä markkina-asema nousee esille myös yrityskauppavalvontaa sovellettaessa. Kaiken kaikkiaan käsite antaa kilpailuviran-omaisille mahdollisuuden puuttua haitallisiin oligopoleihin niin etukäteisesti yrityskauppavalvonnan avulla kuin myös jälkikäteisesti määräävän markkina-aseman väärinkäyttökiellon avulla.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.