School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2012
Thesis number: 12961
Corporate governance suurissa suomalaisissa listaamattomissa perheyrityksissä
Author: Pesso, Aki
Title: Corporate governance suurissa suomalaisissa listaamattomissa perheyrityksissä
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; corporate governance; corporate governance; perheyhtiöt; family firms; agentit; agents; hallitukset; boards of directors; palkkiot; remuneration; johtajat; managers; sukupolvenvaihdos; succession of generations
Pages: 60
Key terms: corporate governance,; agenttiongelma,; stewardship –teoria,; principal-principal –teoria,; perheyritys,; listaamaton yritys,; hallinnon järjestäminen,; yhtiökokous,; hallitus,; hallituksen kokoonpano,; toimitusjohtaja,; sukupolvenvaihdos,; johdon palkitseminen,
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAUSTAA Suomen listayhtiöiden corporate governance –ohjeiston (Suomen listayhtiöiden hallintokoodi 2010) mukaan suurten listaamattomien yritysten tulisi soveltaa omassa toiminnassaan listayhtiöille laadittua ohjeistoa. Suurten listaamattomien yritysten kohdalla ohjeiston noudattaminen perustuu kuitenkin täysin vapaaehtoisuuteen. Struktuurin kasvattaminen ohjeistuksen vaatimalle tasolle sitoo usein yrityksen resursseja. Näin ollen vapaaehtoisen soveltamisen mielekkyys suuressa listaamattomassa yrityksessä voidaan kyseenalaistaa.

Tässä pro gradu –tutkimuksessa tarkastelun kohteeksi on valittu suurten listaamattomien yritysten joukosta perheyritykset. Perheyritysten hallinnossa ja omistuksessa on havaittavissa tekijöitä, jotka ovat merkityksellisiä corporate governancen mielekkyyden kannalta. Nämä ominaispiirteet liittyvät yrityksen omistajien ja johdon välisiin suhteisiin sekä niitä selittäviin teorioihin, kuten agenttiteoriaan, stewardship –teoriaan sekä principal-principal –teoriaan.

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tämän pro gradu -tutkimuksen tavoitteena on selvittää soveltavatko suuret suomalaiset listaamattomat perheyritykset corporate governance –ohjeistoa omassa toiminnassaan sekä hallintokäytännöissään. Tutkimuksessa pyritään löytämään ne corporate governancen osa-alueet, joiden osilta ohjeistoa noudatetaan tai ei noudateta. Tämän lisäksi tutkimuksessa esitellään syitä ja motiiveita ohjeiston mahdollisen noudattamisen tai noudattamatta jättämisen taustalta. Tutkimus osoittaa koetaanko corporate governance –ohjeisto merkityksellisenä vai ainoastaan toimintaa jäykistävänä byrokratiana.

LÄHDEAINEISTO Pro gradu -tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty laadullisen tutkimuksen menetelmin. Aineisto on kerätty haastattelemalla kolmen suuren suomalaisen listaamattoman perheyrityksen omistajaa. Haastattelut ovat toteutettu teemahaastatteluina. Haastateltaviksi valittiin yritysten omistajia, sillä tutkimuksessa on haluttu painottaa omistajanäkökulmaa.

Tutkimuksen haasteeksi osoittautui sopivien haastateltavien tavoittaminen. Haaste on osaltaan rajannut toteutuneiden haastatteluiden määrää.

TULOKSET Tämän pro gradu -tutkimuksen empiirisen aineiston perusteella voidaan todeta, että corporate governance –ohjeistoon suhtautuminen listaamattomien perheyritysten keskuudessa vaihtelee suuresti. Erityisesti ohjeiston noudattamisessa on puutteita yhtiökokouksen, hallituksen sekä tiedottamisen osa-alueilla. Aineisto viittaa myös siihen, että yrityksen sukupolvenvaihdoksella saattaa olla merkittävä rooli corporate governance –käytäntöjen soveltamisessa. Tutkimukseen osallistuneiden yritysten keskuudessa ensimmäisen sukupolven (perustajasukupolvi) hallinnassa olevissa yrityksissä corporate governance –käytänteisiin ei oltu perehdytty vastaavassa laajuudessa kuin perityissä yrityksissä. Olettaen, että sukupolvenvaihdoksen yhteydessä omistajien lukumäärä kasvaa, viittaa sukupolvenvaihdos ohjaavan yritystä strukturoidumpien hallintokäytäntöjen suuntaan, joka saatetaan toteuttaa corporate governance –ohjeiston käyttöönotolla.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.