School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2011
Thesis number: 12979
Erikoiskaupan tuotesortimentin muodostaminen kestävän kehityksen kontekstissa
Author: Araluoma, Hilkka
Title: Erikoiskaupan tuotesortimentin muodostaminen kestävän kehityksen kontekstissa
Year: 2011  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; erikoistavarat; specialty goods; kestävä kehitys; sustainable development; ekologia; ecology; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; tuotteet; products; vaatteet; clothes; ostot; industrial purchasing
Pages: 121
Key terms: eettinen päätöksenteko; tuotevalikoima; sisäänostaja; vaatekauppa; kestävä kehitys
Abstract:
TIIVISTELMÄ Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää sisäänostajan päätöksentekotapaa hänen suunnitel-les¬saan tulevan myyntisesongin tuotesortimenttia. Tarkastelun kohteena on ollut sisäänostajan pää¬tök¬senteon eettinen näkö¬kanta, ja analyysivaiheessa on otettu kestävän kehityksen ulottu-vuuk¬sien osatekijät huomioon, koska tut¬kimuksessa on tarkoituksena vastata kysymykseen: ” Mi¬ten eri¬koiskauppa ottaa huomioon kestä¬vän kehityksen periaatteet tuotesortimenttiansa muo-dostaes¬saan?” Viitekehys muodostui kahdesta teo¬riamallista: Shethin tuotesortimentin si¬sään-ostajan käyttäytymisteoriasta ja Hunt-Vitellin mark¬kinointietiikan yleisteorian mallista, joka pohjautuu Restin moraalikäyttäytymisen nelikompo¬nent¬timalliin. Näiden pääteorioiden lisäksi teoreetti¬seen viitekehykseen lisättiin vastuullisen yrityk¬sen toimintaperiaatteita ja ny¬kyaikaisen kaupan¬käyn¬nin tärkein sidosryhmä, asiakkaat.

Tutkimusmenetelmä on laadullinen tutkimus. Tiedonkeruumenetelmäksi oli valittu teema¬haas¬tat-telu, jotta sisäänostajan eettinen arvomaailma olisi tullut esille keskustelun yhteydessä. Haas¬ta-telta¬vat olivat satunnaisotannalla valikoituja eriko¬koisten, erityylisien ja eri puolilla Suomea sijait-sevat vaa¬tekaup¬payritysten sisäänostajat, jotka edustavat erikoiskaupan yhtä toimialaa.

Tutkimustulosten perusteella sisäänostajan tuotevalikoiman suunnitteluun vaikuttaa tavoit¬teeksi määritelty myyntituottoprosentti. Vaatekaupan tuotevalikoiman haasteellisuus syn¬tyy muodin sesonkiluon¬teesta ja ailahtelevuudesta. Vaatekauppa kuuluu kovan kilpailun toimi¬aloihin, jossa hinnalla on suuri merkitys kuluttajien huomion saavuttamiseksi. Kuitenkin vaate¬kaupan koh¬de-ryhmän pitäminen mielessä tuotevalikoimaa suunniteltaessa osoittautui hyvin tärkeäksi periaat-teeksi. Kestävän kehityksen periaatteet, jotka tässä tutkimuksessa korreloitui¬vat eettisyyteen, eivät näyttä¬neet vaikuttaneen tuotevalikoiman muodos¬tamiseen. Erityisesti sosiaalisen vastuun periaatteet ovat haastatelluilla tie¬dossa ja asenteet Kaukoidässä tapahtuvaan työntekijöiden epäinhimilliseen kohteluun työnte¬kijä¬myönteisiä. Koska Suomi ja suomalainen vaatetustoimiala sijaitsee kaukana Aasian ompe¬lutyötä tekevistä ihmisistä, kauppayrityksen arkipäivän rutiinit tuntuvat paljon merkityk¬selli¬simmiltä ja kauppayrityksen tärkeimmät sidosryhmät vaativat laa-dukasta palvelutasoa ja myyn¬nillisesti kan¬nattavaa toimintaa, niin tuotevalikoiman muodostu-mispäätökset tehdään tärkeim¬pien sidosryh¬mien hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.

Jotta kauppayritys ottaisi huomioon EU:n suosituksen kestävän kehityksen tuo¬tanto- ja kulu¬tus-tapojen mukaisesta tuotesortimentistä tuotevalikoimaa muodostaessaan, kestävän kehityk¬sen periaatteiden noudattamisen tulisi luoda lisäarvoa kauppayritykselle ja tutkimuksen mu¬kaan myös asiakkaille, sillä myönteistä asennoitumista ei seuraa kestävän kehityksen mukai¬nen osto-käyttäytyminen. Avainsanat: eettinen päätöksenteko, tuotevalikoima, sisäänostaja, vaatekauppa, kestävä kehitys
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.