School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2012
Thesis number: 12984
Mobiilipalveluiden laatu ja sen mittaaminen finanssialalla
Author: Petäjäinen, Henna
Title: Mobiilipalveluiden laatu ja sen mittaaminen finanssialalla
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; rahoitus; financing; toimialat; business branches; palvelut; service; laatu; quality; mittarit; ratings
Pages: 107
Full text:
» hse_ethesis_12984.pdf pdf  size:2 MB (1382568)
Key terms: palvelun laatu; palvelun laadun mittaaminen; finanssipalveluiden ominaispiirteet; mobiilipalveluiden ominaispiirteet; mobiilipankkipalveluiden laadun mittaaminen
Abstract:
MOBIILIPALVELUJEN LAATU JA SEN MITTAAMINEN FINANSSIALALLA

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, minkälaisena mobiilipankkipalveluiden laatu koetaan tällä hetkellä kuluttajien keskuudessa ja tarkemmin, miten kuluttajien kokemukset mobiilipankkipalveluista vastaavat heidän odotuksiaan. Aihe on ajankohtainen näiden palvelujen käyttöön liittyneen epävarmuuden ja suhteellisen hitaan omaksumisen sekä toisaalta mobiiliteknologian nopean kehittymisen näkökulmasta.

Kirjallisuuskatsauksessa esiteltiin aiempaan tutkimustietoon pohjautuen palvelun laadun teoriaa ja mobiilipalveluiden laadun ominaispiirteitä yleisesti sekä erityisesti finanssialalla. Aiemman tutkimuksen pohjalta luotiin viitekehys mobiilipankkipalveluiden laadun muodostumisesta ja mittaamisesta. Viitekehystä täsmennettiin empiirisiin tutkimustuloksiin perustuen.

Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin palvelun laadun mittaamiseen tarkoitetulla SERVQUAL-menetelmään perustuvalla internet-kyselyllä, joka suunnattiin suomalaisen finanssialan yrityksen asiakaspaneeliin kuuluville henkilöille. Hyväksyttyjä vastauksia saatiin yhteensä 96. Saatua aineistoa analysoitiin kahden monimuuttujamenetelmän avulla. Faktorianalyysilla tunnistettiin mobiilipankkipalveluiden laadulle ominaisia ulottuvuuksia ja klusterianalyysin tavoitteena oli selvittää, mitä laadun ominaisuuksia eri kuluttajaryhmät pitävät tärkeinä.

Tutkimuksen tuloksena tunnistettiin neljä faktoriulottuvuutta, jotka ovat ominaisia mobiilipankkipalveluiden laadulle. Johtopäätöksenä klusterianalyysiin pohjautuen voidaan huomioida, että tähän tutkimukseen osallistuneet vastaajat eivät muodosta selkeitä, toisistaan olennaisesti eroavia ryhmiä. SERVQUAL-menetelmällä saadut tutkimustulokset osoittavat selkeästi, että palveluntarjoajilla on lähes kaikkien tutkimukseen sisällytettyjen mobiilipankkipalveluiden laatumuuttujien suhteen vielä parannettavaa.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.