School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | Finnish Business Communication | 2012
Thesis number: 12993
Diskursiiviset legitimaatiostrategiat kestävän matkailun viestinnässä
Author: Aspelin, Hanna
Title: Diskursiiviset legitimaatiostrategiat kestävän matkailun viestinnässä
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Communication
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: viestintä; communication; talouselämä; economic life; strategia; strategy; kestävä kehitys; sustainable development; ekologia; ecology; matkailu; tourism; ympäristöjohtaminen; environmental management
Pages: 66
Full text:
» hse_ethesis_12993.pdf pdf  size:607 KB (621566)
Key terms: diskursiivinen legitimaatio, kestävä matkailu, kriittinen diskurssianalyysi, legitimiteetti, sidosryhmäteoria, vastuullisuusviestintä, yhteiskuntavastuu
Abstract:
Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia diskursiivisia legitimaatiostrategioita kestävää matkailua käsitteleviin matkanjärjestäjien verkkoviestinnän teksteihin kirjoittuu. Sen lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan niitä sidosryhmiä, joille matkanjärjestäjät viestivät kestävästä matkailusta verkkosivuillaan. Tavoitteena on myös havainnollistaa, miten legitimiteettiä voidaan lähestyä samanaikaisesti sekä institutionaalisesta että strategisesta näkökulmasta ja esittää tutkimustuloksiin pohjautuvia suosituksia kestävän matkailun viestintään.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimusaineisto koostuu neljän suurimman Suomessa toimivan matkanjärjestäjän - Apollomatkojen, Aurinkomatkojen, Finnmatkojen ja Tjäreborgin - kestävää matkailua käsittelevistä verkkoviestinnän teksteistä. Aineistoa analysoidaan diskurssianalyysin teoreettis-metodologisessa viitekehyksessä, ja varsinainen tutkimusmenetelmä perustuu Vaaran ym. (2006) organisatorisessa kontekstissa soveltamaan diskursiivisten legitimaatiostrategioiden malliin. Aineiston tulkinnan resurssina hyödynnetään valikoimaa yhteiskuntavastuuteorioita, joiden ydinajatukset heijastuvat tarkastelun kohteina oleviin teksteihin.

Tulokset

Kestävän matkailun viestinnässä korostuu viisi teemaa: ympäristö-, sosiaalinen ja taloudellinen vastuu, järjestöyhteistyö sekä ohjeistukset vastuulliselle matkailijalle. Aineistoon kirjoittuu kuusi diskurssityyppiä, jotka toimivat legitimoinnin resursseina. Tyyppeihin lukeutuvat kestävän kehityksen, ympäristönsuojelun, hyväksikäytön vastustamisen, hyväntekijyyden, taloudellisen hyödyn ja tehokkuuden sekä sääntöjen ja standardien diskurssit. Vaaran ym. (2006) ja Van Leeuwenin (2007) aiemmin tunnistamien diskursiivisten legitimaatiostrategioiden - arvovaltaistamisen, järkeistämisen, moraalillistamisen ja tarinallistamisen - lisäksi tutkimusaineistossa voidaan havaita neljä uutta legitimaatiostrategiaa: esimerkillistäminen, kvantifiointi, vastuullistaminen ja vähättely.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.