School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2012
Thesis number: 13052
Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisten avustusten takaisinperintä kansallisen ja EU -sääntelyn nojalla
Author: Ojala, Mikko
Title: Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaisten avustusten takaisinperintä kansallisen ja EU -sääntelyn nojalla
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; yhtiöoikeus; company law; valtiontuki; government support; yritykset; companies; perintä; payment collecting
Pages: 61
Key terms: yritystuki; valtion tuki; valtionavustus; takaisinperintä
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tutkielman tavoitteena on antaa yleiskuvaus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (1336/2006) mukaisten avustusten takaisinperinnästä. Pääpaino tutkimuksessa on kansallisen sääntelyn kuvaamisessa, mutta asian periaatteellisesta merkityksestä johtuen yhteisöoikeudellistakaan näkökulmaa ei voida unohtaa. Yhteisöoikeuden kuvaamisella on tärkeä rooli, koska valtiontukisääntely on pitkälti harmonisoitu yhteisötasolla ja kansallinen sääntely tulee sopeuttaa tähän ylikansalliseen sääntelykehikkoon.

LÄHDEAINEISTO

Lähdeaineistona on käytetty takaisinperintään ja valtiontukiin liittyviä asiantuntijakirjoituksia ja artikkeleita sekä virallislähteitä, mukaan lukien yhteisötason ja kansalliset oikeustapaukset.

TULOKSET

Tutkimus osoittaa, että yritystuen takaisinperintää koskevat säännökset ovat kohtalaisen hyvin toimivia. Jatkossa olisi kuitenkin selvitettävä, onko yritystukilaissa syytä olla nykyisen kaltaisia viittaussäännöksiä valtionavustuslain säännöksiin vai olisiko sääntelyn selkeyden vuoksi parempi, että säännökset olisivat yritystukilaissa. Toisaalta voitaisiin myös harkita sääntelytapaa, jossa uusi yritystukiasetus annettaisiin valtionavustuslain nojalla. Toinen tutkimuksessa esiin noussut kysymys on se, onko myös jatkossa syytä periä avustuksia takaisin avustuksen saajan konkurssitilanteissa, koska Euroopan yhteisön säätelyn näkökulmasta tämä ei olisi välttämätöntä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.