School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2012
Thesis number: 13083
Helsingin Sanomien työpaikkailmoituspalstan ihannejohtaja
Author: Myyryläinen, Mikko
Title: Helsingin Sanomien työpaikkailmoituspalstan ihannejohtaja
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; johtajat; managers; rekrytointi; recruiting; osaaminen; know how; ilmoitukset; advertisements; yritysviestintä; business communication
Pages: 132
Key terms: Ihannejohtaja, johtajan ominaisuudet, johtajuustaidot, johtajuus, työpaikkailmoituspalsta.
Abstract:
Tiivistelmä: Tutkimuksen tavoitteet Kyseessä on fenomenografinen tutkimus, jossa pyritään kuvauskategorioilla (aineistolähtöisesti) kuvaamaan Sanoma Oyj:n Helsingin Sanomien työpaikkailmoituspalstan ihannejohtaja. Toisin sanoen, ilmoitusten (merkitysyksiköiden) ja niiden pohjalta rakennettujen kuvauskategorioiden perusteella pyritään kuvaamaan työpaikkailmoituspalstan ihannejohtaja. Tutkimusaineisto ja -menetelmät Aineistolähteenä käytettiin 4,5 kuukauden (16.10.2011–26.02.2012) Helsingin Sanomien sunnuntain numeroiden E -osioiden Työpaikat -palstoja. Tutkimusaineisto kerättiin Helsingin Sanomien sähköisessä muodossa ilmestyvästä näköislehdestä. Löydettyjä johtajailmoituksiksi kelpuutettuja ilmoituksia oli yhteensä 198 kappaletta. Tutkimusaineisto analysointiin Uljensin (1991) esittämää fenomenografisen tutkimuksen mallia soveltaen. Tulokset Tutkimuksen tuloksena syntyi koko aineiston osalta kahdeksan kuvauskategorian ja näiden alakategorioiden muodostama ihannejohtajaprofiili. Nämä tämän tutkimuksen tuloksena saadut kahdeksan kuvauskategoriaa olivat: 1) ”Koulutus ja perehtyneisyys tehtäväkenttään”, 2) ”Kokemus ja näytöt”, 3) ”Kyky/taito asioiden johtamiseen”, 4) ”Kyky/taito ihmisten johtamiseen”, 5) ”Ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot/ -kyvyt”, 6) ”Kieli-, viestintä- ja neuvottelutaidot/-kyvyt”, 7) ”Muut työelämän voimavarat” sekä 8) ”Lain mukaisten pätevyys-/ kelpoisuusvaatimusten täyttyminen”. Samat kuvauskategoriat saatiin tuloksena myös kaikista muissa tarkasteluluokissa, paitsi tarkasteluluokassa ”Yksityinen sektori”, jossa (kuvauskategoriaa 8) ei kuitenkaan esiintynyt. Muilta osin kuvauskategoriat olivat kuitenkin myös kyseisessä tarkasteluluokassa samat. Eri tarkasteluluokissa ihannejohtajakuvat erosivat toisistaan lähinnä kuvauskategorioiden merkitysyksiköillä mitatun suhteellisen suuruuden ja niihin liittyvien alakategorioiden laadun sekä näiden alakategorioiden suhteellisen suuruuden osalta. Johtopäätökset Saaduilla tutkimustuloksilla oli yhtäläisyyksiä aiempien johtajuustutkimusten kanssa, mutta vastaavuudet eivät minkään aiemman mallin/teorian kanssa olleet täysin yhteneviä. Tällaiset yhteneväisyydet saattoivat liittyä esimerkiksi jossain ominaisuuskategoriassa olevaan alakategoriaan tai merkitysyksikköön, eivät siis aina välttämättä koko kuvaus- /ominaisuuskategoriaan taikka koko aiempaan malliin/teoriaan. Havaitut tulokset saattavat heijastaa laajempaa yhteiskunnallista muutosta etenkin yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Asiasanat Ihannejohtaja, johtajan ominaisuudet, johtajuustaidot, johtajuus, työpaikkailmoituspalsta.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.