School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2012
Thesis number: 13101
Kumppanuutta ja kamppailua: Narratiivinen tutkimus konsultti-asiakassuhteesta
Author: Rissanen, Jaakko
Title: Kumppanuutta ja kamppailua: Narratiivinen tutkimus konsultti-asiakassuhteesta
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: organisaatio; organization; johtaminen; management; toimialat; business branches; konsultointi; consulting; asiakkaat; customers; asiakashallinta; customer relationship management; tarina; narrative; identiteetti; identity
Pages: 115
Full text:
» hse_ethesis_13101.pdf pdf  size:2 MB (1290377)
Key terms: liikkeenjohdon konsultointi; konsultti-asiakassuhde; narratiivi; narratiivinen tietäminen; identiteetti; merkityksellistäminen
Abstract:
Tutkimusilmiö ja tutkimuksen tavoitteet

Tässä tutkielmassa tarkastelen liikkeenjohdon konsultointipalveluita tutkien asiakkaiden ja konsulttien kertomuksia heidän välisestä suhteesta ja toiminnasta. Tutkielmani tarjoaa tapaustutkimuksellisen luonteensa ja narratiivisen otteensa myötä vähän hyödynnetyn lähestymistavan liikkeenjohdon konsultointipalveluiden ja konsultti-asiakassuhteen tutkimukseen. Tutkielmani tavoitteena on selvittää, millainen kuva konsultti-asiakassuhteesta rakentuu narratiivisen tutkimusotteen avulla. Kiinnitän tarkastelussani huomiota siihen, miten vuorovaikutus, tieto ja valta ilmenevät konsulttien ja asiakkaan välisessä suhteessa, miten haastateltavat merkityksellistävät konsultointia ja osapuolten rooleja, ja millaisia identiteettejä haastateltavien kertomuksista on tulkittavissa.

Toteutustapa ja aineisto

Tutkielman kontekstina toimii kansainvälisen teollisuusyrityksen yhdessä Suomen liiketoimintayksikössä toteutettu muutosohjelma. Tutkimuskohteena on ohjelman läpiviennin edistämiseksi mukaan otettujen konsulttien ja näiltä palveluita ostaneiden asiakkaiden välinen suhde. Aineisto on kerätty haastattelemalla kyseisessä ohjelmassa mukana olleita konsultteja ja asiakkaita puolistrukturoiduilla yksilöhaastatteluilla soveltaen kerronnallista haastatteluotetta. Haastatteluilla on pyritty tavoittamaan työntekijöiden ja konsulttien oma ääni ja omakohtaiset kokemukset konsultoinnista. Aineiston olen analysoinut narratiivisella menetelmällä, jossa olen konstruoinut haastatteluista neljä erilaista konsulttien ja asiakkaiden välistä toimintaa kuvaava juonellista tarinaa. Aineiston käsittelyn lähtökohtana on sosiaalinen konstruktionismi, jonka mukaan ei ole olemassa yhtä objektiivista totuutta, vaan todellisuus ja tieto ovat sosiaalisesti rakentuneita ja tuotettuja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Tutkielmani tuottaa uutta tietoa kuvaamalla yksityiskohtaisesti kokemuksia konsultoinnista ja purkamalla narratiivien avulla auki konsultoinnille annettuja merkityksiä ja tulkintojani osapuolten suhteessa omaksumista identiteeteistä.

Tutkimuksen tulokset

Rakentamani tarinat kertovat liikkeenjohdon konsultoinnin ja konsulttien toimenkuvan moninaisuudesta asiakasyritysten avustamisessa, asiakkaan aktiivisesta ja ratkaisevan tärkeästä roolista suhteen luomisessa ja onnistumisessa sekä yksittäisten toimijoiden odotusten ja tulkintojen merkityksestä suhteen ja roolien syntymisessä. Tutkielmani tuo esiin kamppailun uutena asiakkaan ja konsultin välisen vuorovaikutuksen käsitteellistämisen tapana. Tutkielmassani korostuvat konsulttien merkitys vakauden tuojina perinteisen muutosagenttiroolin sijaan ja konsultit asiakkaan lailla omasta toiminnastaan epävarmoina toimijoina. Tarinoissa tulkitsemiani identiteettejä ja rooleja ovat asiakkailla muun muassa toimeksiantaja, oppija, kanssakehittäjä ja kontrolloija ja konsulteilla palveluntarjoaja, fasilitaattori, sisäpiiriläinen ja kilpakumppani. Lisäksi argumentoin tutkielmassani, että useat konsulttien ja asiakkaiden toiminnassa ilmenevät jännitteet aiheutuvat ristiriitaisista käsityksistä ja oletuksista konsultista ulkopuolisena tai osittain asiakkaan sisäpiiriin kuuluvana toimijana.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.