School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | Organization and Management | 2013
Thesis number: 13140
Erilaisten henkilöstöetujen tarjoamisen ja käyttämisen/käyttämishalukkuuden vaikutus työntekijöiden sisäiseen työmotivaatioon, organisaatioon sitoutuneisuuteen ja työpaikan vaihtohalukkuuteen
Author: Hartikainen, Jussi; Salminen, Petra
Title: Erilaisten henkilöstöetujen tarjoamisen ja käyttämisen/käyttämishalukkuuden vaikutus työntekijöiden sisäiseen työmotivaatioon, organisaatioon sitoutuneisuuteen ja työpaikan vaihtohalukkuuteen
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; henkilöstöhallinto; personnel management; henkilöstö; personnel; sitoutuminen; commitment; motivaatio; motivation; urakehitys; career development; kannustaminen; incentives
Pages: 107
Key terms: henkilöstöedut; sisäinen työmotivaatio; organisaatioon sitoutuneisuus; työpaikan vaihtohalukkuus; palkitseminen
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää henkilöstöetujen tarjoamisen ja käyttämisen/käyttämishalukkuuden vaikutusta sisäiseen työmotivaatioon, organisaatioon sitoutuneisuuteen ja työpaikan vaihtohalukkuuteen. Lisäksi tarkoituksena on tutkia, miten vastaajiin liittyvät erilaiset taustamuuttujat moderoivat henkilöstöetujen tarjoamisen ja käyttämisen/käyttämishalukkuuden vaikutusta sisäiseen työmotivaatioon, organisaatioon sitoutuneisuuteen ja työpaikan vaihtohalukkuuteen. Tutkimuskysymyksemme on "Miten erilaisten henkilöstöetujen tarjoaminen ja käyttäminen/käyttämishalukkuus vaikuttavat erilaisten työntekijöiden sisäiseen työmotivaatioon, organisaatioon sitoutuneisuuteen ja työpaikan vaihtohalukkuuteen". Tutkimuksesta saatujen tietojen avulla tutkimuksessa mukana olevan yrityksen on tarkoitus kehittää henkilöstöetujensa tarjontaa palvelemaan entistä paremmin sekä henkilöstön että yrityksen tarpeita. Henkilöstöetututkimus kärsii sekä määrällisestä että laadullisesta vajavaisuudesta, joten aiheen tutkiminen on perusteltua suomalaisessa kontekstissa.

Metodologia

Tutkimus on luonteeltaan kvantitatiivinen kyselytutkimus, jonka aineisto on kerätty internet-pohjaisella kyselyllä teollisuusyrityksessä (n=416). Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2012. Kyselystä saatu aineisto on analysoitu lineaarista regressioanalyysia käyttäen SPSS-ohjelmistolla.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimustuloksemme osoittavat, että henkilöstöetujen tarjoamisella sekä käyttämisellä/käyttämishalukkuudella on vaikutusta sisäiseen työmotivaatioon, organisaatioon sitoutuneisuuteen ja työpaikan vaihtohalukkuuteen. Havaitsimme, että henkilön iän karttuessa liikuntasetelin/-edun tarjoaminen ja lisäeläke-edun tarjoaminen ja käyttäminen/käyttämishalukkuus vaikuttavat positiivisemmin sisäiseen työmotivaatioon. Lakisääteistä laajemman työterveyshuollon käyttäminen/käyttämishalukkuus taas vaikuttaa iän karttuessa positiivisemmin organisaatioon sitoutuneisuuteen. Tulospalkkion käyttämisellä/käyttämishalukkuudella totesimme työpaikan vaihtohalukkuutta vähentävän vaikutuksen, joka on sitä voimakkaampi, mitä nuorempi henkilö on kyseessä. Lisäksi saimme selville, että loma- ja virkistyspaikkojen käyttäminen/käyttämishalukkuus vaikuttavat positiivisesti organisaatioon sitoutuneisuuteen ja negatiivisesti työpaikan vaihtohalukkuuteen.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.