School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2012
Thesis number: 13147
Toimintolaskentamallin rakentaminen - Case X Oy
Author: Luoma, Niklas
Title: Toimintolaskentamallin rakentaminen - Case X Oy
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; toimintolaskenta; activity based cost accounting; kustannukset; costs; tuotteet; products; mallit; models
Pages: 87
Key terms: Toimintolaskenta, tuotetason kustannukset
Abstract:
Tiivistelmä Toimintolaskentamallin rakentaminen – Case X Oy Tutkielman tavoitteena oli kirjallisuuteen, havainnointiin ja haastatteluihin tukeutuen kehittää toimiva ja case-yrityksen tarpeita vastaava toimintolaskentamalli. Pyrkimyksenä oli, että rakennettu toimintolaskentamalli mahdollistaa tarkat laskelmat tuotetason kustannuksista. Toimintolaskentamallin rakentamisvaiheen ratkaisuja myös verrattiin kirjallisuudessa laajasti hyväksyttyihin ratkaisumalleihin. Tutkielman teoriaosassa kartoitettiin toimintolaskentamalleja, niiden rakentamista ja aikaisemmin tehdyissä tutkimuksissa esiin tulleita haasteita. Tutkielman empiirisessä osassa kartoitettiin caseyrityksen nykyistä laskentaa, uuden laskentamallin kriteereitä, ominaisuuksia ja muita laskentamallin muotoutumiseen vaikuttavia seikkoja. Kyseessä on konstruktiivistyyppinen tutkimus, jossa on pyritty ratkaisemaan käytännön ongelma ja luomaan sitä kautta uusi konstruktio. Tutkimuksen empiriaosuuden menetelmänä on pitkittäinen, syvälliseen ymmärtämiseen tähtäävä case-tutkimus. Tutkielman alussa perehdytään teoriaan ja loppuosassa käsitellään empiiristä aineistoa. Kirjallisuudessa onnistuneen toimintolaskentamallin rakentamisen kannalta esille nousi mallin käyttötarkoituksesta päättämisen tärkeys, toiminnan monimuotoisuuden vaikutus laskentamallin rakenteeseen, funktionaalisen ajatusmaailman muuttaminen prosessilähtöiseksi, pelkästään olennaisten toimintojen huomioiminen laskentamallissa, toimintojen luokittelu resurssinkulutuksen mukaan, resurssinkulutuksen riittävä jäljittäminen, kohdistintiedon saatavuus ja käyttämättömän kapasiteetin huomioiminen. Case-osiossa kriittisiksi tekijöiksi nousi toimintoja määritettäessä oleellisen tarkastelutason määrittäminen. Kohdistimien määritettäessä kriittisiksi kysymyksiksi nousi kustannushyöty näkökulman sekä kohdistimien läpinäkyvyyden saavuttaminen ja tarkoituksenmukaisen tarkkuustason saavuttaminen sekä kustannusten riittävän tarkka kohdistaminen tuotteille. Käyttämättömän kapasiteetin määrittäminen oli myös haasteellista. Lopullinen toimintolaskentamalli ottaa huomattavasti aiempaa tarkemmin tuotteiden käyttämän resurssien kulutuksen huomioon ja tarjoaa näin ollen aiempaa tarkempaa tietoa case-yrityksen tuotekustannuksista. Avainsanat Toimintolaskenta, tuotetason kustannukset
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.