School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13152
Talousohjausjärjestelmän kehittäminen rakennusteollisuudessa toimivalle pienelle kotimaiselle yritykselle - Case: X Oy
Author: Forsberg, Teemu
Title: Talousohjausjärjestelmän kehittäminen rakennusteollisuudessa toimivalle pienelle kotimaiselle yritykselle - Case: X Oy
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; taloushallinto; financial management; ohjausjärjestelmät; control systems; ohjelmistot; software; rakennusteollisuus; construction industry; pienyritykset; small businesses
Pages: 70
Full text:
» hse_ethesis_13152.pdf pdf  size:2 MB (1224839)
Key terms: Talousohjaus; talousohjausjärjestelmä; Excel; pieni yritys; rakennusala
Abstract:
Tiivistelmä

TALOUSOHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN RAKENNUSTEOLLISUUDESSA TOIMIVALLE PIENELLE KOTIMAISELLE YRITYKSELLE - CASE: X OY

TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä tiedollista informaatiota case-yritys ja sen johto tarvitsee päätöksentekonsa tueksi. Tätä tietoa hyväksikäyttäen tavoitteena oli kehittää yritykselle talousohjausjärjestelmä paremman ohjauksen ja päätöksenteon tueksi. Tutkimuksella ei ollut yksittäistä tutkimushypoteesia, vaan kirjallisuudesta, akateemisesta tutkimuksesta ja yrityksen sisällä sekä muissa, tavoitteiden ratkaisemisen kannalta oleellisissa yrityksissä käytyjen keskusteluiden ja haastatteluiden pohjalta pyrittiin rakentamaan ohjausjärjestelmä yrityksen tarpeisiin.

LÄHDEAINEISTO Aineisto koostuu tutkimuksen aikana suoritetuista haastatteluista niin yrityksen toimitusjohtajan kuin muiden yritysten henkilöstön ja kehitysjohdon kanssa. Tärkeänä osana lähdeaineistoa on myös johdon laskentatoimeen ja ohjausjärjestelmiin liittyvä kirjallisuus. Aiheesta tehty akateeminen tutkimus on hyvin vähäistä ja keskittyy pääasiallisesti suurten yritysten laskentatoimeen. Huolimatta tästä, akateemista tutkimusta on pyritty huomioimaan ja soveltamaan pienen yrityksen toimintaan mutta teoreettinen aineisto painottuu ennen kaikkea kirjallisuuteen.

TULOKSET Teoriaosuudessa esitetyn kirjallisuuden ja tutkimuksen sekä haastatteluiden ja keskusteluiden pohjalta kyettiin muodostamaan käsitys yrityksen tiedollisista tarpeista ohjauksen ja päätöksenteon tueksi. Näiden tiedollisten tarpeiden pohjalta muodostettiin tavoite ohjausjärjestelmän vaatimuksiksi, joilla tiedollisiin tarpeisiin pystyttiin parhaiten vastaamaan. Case-yrityksen kohdalla tiedollisiin tavoitteisiin vastattiin kehittämällä Excelpohjainen ohjausjärjestelmä. Tutkimuksen myötä nousi kuitenkin myös selvästi esille se, että Excel-pohjaisen ohjausjärjestelmän tilalle on saatavilla valmiita, etenkin pkyrityksille suunnattuja talousohjausjärjestelmiä, jotka joissain tapauksissa puoltavat paikkaansa Excelillä tehtyjen laskentamallien tilalle.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.