School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 13167
Translaatioriskin hallinta metsäteollisuuden pörssiyhtiössä
Author: Ahlberg, Anttu
Title: Translaatioriskin hallinta metsäteollisuuden pörssiyhtiössä
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; metsäteollisuus; forest industry; riskienhallinta; risk management; valuuttakurssit; exchange rates
Pages: 105
Key terms: Translaatioriski, valuuttariski, metsäteollisuus
Abstract:
Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja analysoida translaatioriskin hallintaa metsäteollisuuden pörssiyhtiössä. Translaatioriskin hallintaa on aiemmin tutkittu kirjallisuudessa suhteellisen vähän, ja lisäksi aiheeseen suhtautuminen on ollut ristiriitaista sekä yritysten että akateemikkojen parissa, mikä antaa mielenkiintoisen pohjan tutkimukselle. Tutkimus toteutettiin case-tutkimuksena, joka mahdollisti yksityiskohtaisen translaatioriskiin perehtymisen aina riskin muodostumisvaiheesta siltä suojautumiseen saakka. Teoria-aineiston pohjalta luotiin työn analyysivaiheessa hyödynnettävä viitekehys, jota koeteltiin empiirisillä tutkimustuloksilla. Tutkimuksen empiirisenä aineistona toimi kansainvälisessä metsäteollisuuden yrityksessä toteutetut viisi teemahaastattelua sekä kyseisen yhtiön translaatioriskiä käsittelevä tilinpäätösaineisto vuosilta 2006-2011. Empiiristen havaintojen ja teoriaviitekehyksen pohjalta luotiin lopulta translaatioriskin hallintaa metsäteollisuuden pörssiyhtiössä havainnollistava kaavio. Tutkimustulosten perusteella voidaan nähdä translaatioriskin olevan olennainen tekijä metsäteollisuuden pörssiyhtiöille, jonka merkitys tullee kasvamaan tulevaisuudessa toimialan painopisteen siirtyessä yhä enenevässä määrin kehittyville markkinoille. Lisäksi tulokset osoittavat, että pohjimmiltaan yhtiön translaatioriski muodostuu jo yrityksen strategisten valintojen myötä.

Translaatioriskin hallintaa on tutkimustulosten mukaan mahdollista toteuttaa usein eri tavoin ja sopivin keino riippuu suuresti sekä riskivaluutasta että riskille alttiista yhtiöstä. Olennaisessa osassa riskinhallinnassa on riskin tiedostaminen. Systemaattista translaatioriskiltä suojautumista ei voida tulosten perusteella pitää perusteltuna riskin pitkäkestoisuuden ja suojautumisesta aiheutuvien kustannusten vuoksi. Riskiltä suojautuminen on taas tulosten perusteella mielekästä toteuttaa selektiivisesti. Myös suojautumatta jättäytyminen voi olla järkevä ratkaisu - yhtiön tilanteesta riippuen.

Translaatioriskiltä suojautumisen mielekkyyttä arvioitaessa yhtiön taloudellisella tilanteella on merkittävä rooli. Heikossa taloudellisessa tilanteessa olevissa yhtiöissä riskiltä suojautumisen merkitys kasvaa. Luontevin keino suojautua translaatioriskiltä on tutkimustulosten perusteella valuuttalainat. Riskiltä suojautumista voidaan pitää haasteellisena etenkin kehittyvien markkinoiden valuutoissa, joiden osalta suojautumiskustannukset sekä toisaalta myös riskit, ovat korkeat.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.