School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2013
Thesis number: 13173
Kestosopimus - yrityksen riskienhallinnan haaste
Author: Mansikkamäki, Toni
Title: Kestosopimus - yrityksen riskienhallinnan haaste
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: laskentatoimi; accounting; yritysjuridiikka; business law; riskienhallinta; risk management; sopimukset; contracts; muutos; change
Pages: 69
Key terms: kestosopimus; riskienhallinta; olosuhdemuutos
Abstract:
Tiivistelmä Tutkielman kohteena on kestosopimus. Tutkielmassa tarkastellaan sitä, miksi kestosopimus aiheuttaa yritysten riskienhallinnalle haasteita sekä kuinka tahdonvaltainen lainsäädäntö huomioi sopimussuhteessa ilmentyneen olosuhdemuutoksen, kun kestosopimuksen sopimusehdoissa ei nimenomaisesta ehdosta ole sovittu mitään. Lisäksi tarkastellaan, miten yrityksen ennakoivalla riskienhallinnalla voidaan vaikuttaa kestosopimuksen asettamiin riskienhallinnallisiin haasteisiin. Tarkastelun kohteena olevalla kestosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka luo sopimusosapuolille pitkäaikaisia velvoitteita. Riskienhallinnalla tarkoitetaan tässä työssä sopimustoiminnan ja kestosopimuksen koko elinkaaren läpiviemiseen liittyvää riskienhallintaa. Tutkielmassa käsitellään elinkeinonharjoittajien välisiä pitkäkestoisia kotimaisia sopimussuhteita. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti sitovat tavaran kauppaa koskevat sopimukset. Tutkielma koostuu johdannon ja johtopäätösten lisäksi kolmesta luvusta. Tutkielma rakentuu siten, että toisessa luvussa käsitellään sopimussuhteen, osittain myös riskienhallinnan, lähtökohtien kannalta keskeisiä seikkoja. Kolmannessa luvussa käsitellään kestosopimuksen voimassaoloaikana tapahtuvia olosuhdemuutoksia sekä niihin liittyviä seuraamuksia. Tarkastelu suoritetaan kauppalain sekä oikeustoimilain puitteissa. Neljännessä luvussa käsitellään yrityksen ennakoivaa riskienhallintaa, joka käsittää tässä tutkielmassa ennakoivan sopimisen ja relational contracting -suuntauksen, joiden kautta pyritään hakemaan teoreettisia pohjaa hyvään sopimustoimintaan ja sopimuksen suunnitteluun. Lisäksi luku käsittää sopimussuunnittelun sekä sopimushallinnan että sopimuksellisen riskienhallinnan. Näiden teemojen avulla tarkastellaan käytännön riskienhallintaa sopimustoiminnassa. Avainsanat: kestosopimus, riskienhallinta, olosuhdemuutos I
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.