School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Communication | Finnish and Communication | 2013
Thesis number: 13175
Kuinka vuosikertomusten visuaalinen viestintä representoi strategiaa: Tapaustutkimus suomalaisista mediakonserneista
Author: Heinlahti, Kai
Title: Kuinka vuosikertomusten visuaalinen viestintä representoi strategiaa: Tapaustutkimus suomalaisista mediakonserneista
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Communication
Academic subject: Finnish and Communication
Index terms: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; vuosikertomukset; annual reports; strategia; strategy; visuaalinen; visual; toimialat; business branches; media; media; kustannustoimi; publishing
Pages: 87
Full text:
» hse_ethesis_13175.pdf pdf  size:6 MB (5308553)
Key terms: narratiivisuus; visuaalinen viestintä; strategia; strategianarratiivit; vuosikertomus; mediakonsernit; visuaalinen kielioppi
Abstract:
Tavoitteet

Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia tarinoita suomalaiset mediakonsernit luovat strategioistaan vuosikertomustensa visuaalisen viestinnän kautta. Lisäksi tavoitteena on selvittää, kuinka nämä strategiatarinat sopivat yhteen konsernien strategisten tavoitteiden ja strategialausumien kanssa. Tutkielmassa tarkastellaan myös sitä, onko konsernien strategianarratiiveilla keskenään jotain yhteistä.

Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Tutkimusaineistona on käytetty viiden suomalaisen mediakonsernin vuoden 2011 vuosikertomuksen kuvia ja kuvallisuutta sekä konsernien strategialausumia. Aineiston tarkastelu nojautuu Günther Kressin ja Theo van Leeuwenin (2006) visuaalisen materiaalin analysoinnin malliin. Sen pohjalta tutkielman empiirisen aineiston analyysimetodiksi on koottu visuaalinen kielioppi, jossa yhdistetään erilaisia visuaalisen viestinnän tulkinnan teorioita. Lisäksi aineistoa käydään läpi sisältöanalyysin avulla.

Tulokset

Tutkittujen konsernien vuosikertomusten kuvallisuudesta muodostui selkeä strategianarratiivi, joka erosi toisten konsernien narratiiveista. Suomalaiset mediakonsernit ovat siis onnistuneet strategiansa rakentamisessa siinä mielessä, että niiden strategianarratiivit ovat keskenään vertailtuna uniikkeja tarinoita. Vaikka tulokset kysymyksen "kuinka strategianarratiivit ja mediakonsernien omat strategialausumat sopivat yhteen?" suhteen vaihtelivat jonkin verran konsernien kesken, konsernikohtaiset narratiivit ja strategialausumat sopivat yleisesti yhteen suhteellisen hyvin. Selkein epäsuhta oli nähtävissä konserneissa, jotka eivät olleet hyödyntäneet vuosikertomusten tekemisessä ulkopuolisia yhteistyökumppaneita. Vaikka tulosten perusteella ei voida tehdä suoraa yleistystä suomalaisten mediakonsernien strategianarratiivien käytöstä, tutkituissa konserneissa strategia on niin hyvin implementoitu osaksi tekemistä ja toimintatapoja, että se on havaittavissa vuosikertomusten kuvallisuudesta muodostuvissa tarinoissa.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.