School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | SME Business Management | 2013
Thesis number: 13176
Customer Relationship Managementin hyödyt lääkeyritykselle
Author: Hulkkonen, Antti
Title: Customer Relationship Managementin hyödyt lääkeyritykselle
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: SME Business Management
Index terms: johtaminen; management; kansainväliset yhtiöt; international companies; asiakashallinta; customer relationship management; lääketeollisuus; pharmaceutical industry; terveystalous; health economics
Pages: 96
Key terms: lääkeala; CRM; asiakaskannattavuus
Abstract:
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENTIN HYÖDYT LÄÄKEYRITYKSELLE

Tutkielman tavoitteet

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, miten lääkeyritys voi hyödyntää CRM-järjestelmää omassa toiminnassaan saavuttaakseen kilpailuetua. Tutkielma pyrkii lisäämään tietoa lääkealan muuttuneesta toimintaympäristöstä ja niistä tekijöistä, jotka ovat keskeisessä asemassa, kun lääkeyritys ottaa CRM-järjestelmän käyttöön. Lisäksi tutkimus kuvaa sitä, millä tavalla kohdeyrityksessä käytetään CRM-järjestelmää ja mitä haasteita sen käyttöön liittyy. Tavoitteena on saada aikaan keskustelua, jotta haasteiden taustalla oleviin tekijöihin voidaan puuttua ja järjestelmästä saatavia hyötyjä lisätä.

Tutkimuksen toteutustapa, menetelmät ja aineisto

Tutkielman teoriaosuudessa esitellään lääkealan erityispiirteitä sekä perehdytään CRM-järjestelmiin ja niiden avulla saavutettaviin hyötyihin. Lisäksi CRM:n käyttöä tarkastellaan erityisesti lääkeyrityksen näkökulmasta. Tutkielman empiirinen osio on toteutettu toimeksiantona terveydenhoitoalan yritykselle, joka pysyy nimettömänä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, ja aineisto koostuu kuudesta puolistrukturoidusta haastattelusta eli niin sanotusta teemahaastattelusta. Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään miten kohdeyrityksessä käytetään CRM-järjestelmää ja mitä hyötyjä sen avulla saavutetaan.

Keskeiset tutkimustulokset

CRM-järjestelmästä saadaan suurin hyöty silloin, kun sen käyttö juurtuu kiinteäksi osaksi yrityksen päivittäistä toimintaa, ja sen perustana on asiakkaiden kannattavuus. Tällöin asiakkaista saatavaa tietoa kerätään, analysoidaan ja hyödynnetään pitkäkestoisten, molempia osapuolia hyödyttävien asiakassuhteiden kehittämiseksi. Kohdeyrityksessä asiakkaiden kannattavuus on segmentoinnin ja myös CRM-järjestelmän keskeinen osa, mutta järjestelmän käyttö ei ole kovin aktiivista. Parantamalla järjestelmän tiettyjä ominaisuuksia sekä järjestämällä lisäkoulutusta käyttö helpottuisi, ja yritys voisi saada järjestelmästä paljon enemmän hyötyä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.