School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management and International Business | SME Business Management | 2013
Thesis number: 13179
Role of effectuation in the Finnish social media startups
Author: Salmi, Kalle
Title: Role of effectuation in the Finnish social media startups
Year: 2013  Language: eng
Department: Department of Management and International Business
Academic subject: SME Business Management
Index terms: johtaminen; management; kansainväliset yhtiöt; international companies; sosiaalinen media; social media; päätöksenteko; decision making; yritykset; companies; kasvu; growth
Pages: 83
Key terms: effectuation; sosiaalinen media; startup; yrittäjyys
Abstract:
EFFECTUATION-TEORIAN ROOLI SUOMALAISISSA ALKUVAIHEEN SOSIAALISEN MEDIAN YRITYKSISSÄ

Tämän työn tarkoituksena on selvittää, millainen rooli Saras Sarasvathyn Effectuation-teorialla on sosiaalisen median yritysten päätöksentekoprosesseissa. Työssä tutkitaan päätöksentekoa kolmessa suomalaisessa sosiaalisen median yrityksessä sekä selvitään sen suhdetta Effectuation-teorian mukaisiin prosesseihin suhteessa yrityksen lähestymistapaan liiketoimintamahdollisuusprosesseissa.

Työn teoriaosa käsittelee sosiaalisen median historian ja kehityksen sekä esittelee yleisimmät sosiaalisen median yritysten liiketoiminta- ja ansaintamallit. Tämän lisäksi teoriaosa selventää yleisimpiä lähestymistapoja yrittäjyyden tutkimuksessa painottuen Effectuation-teoriaan ja sen perusperiaatteisiin.

Tutkimus toteutettiin kolmeen sosiaalisen median yritykseen keskittyvänä kvalita-tiivisena haastatteluihin pohjautuvana tapaustutkimuksena. Haastattelukysymyk-set keskittyivät yritysten strategiaan ja liiketoiminnan suunnitteluun sekä siihen, kuinka nämä noudattivat Effectuation-teorian perusperiaatteita.

Tämä työ tarjoaa vahvaa evidenssiä Effectuation-teorian roolista sosiaalisen median liiketoiminnan ymmärtämisessä. Suomalaisten sosiaalisen median yritysten päätöksentekoprosesseja pystytään useissa tapauksissa tehokkaasti selittämään Effectuation-teorian kautta erityisesti silloin, kun yritys toteuttaa niin sanottua toimintalähestymistapaa liiketoimintamahdollisuusprosesseissa.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.