School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2013
Thesis number: 13182
Tanssitaiteiden sponsorointi Suomessa
Author: Saarela, Nanna
Title: Tanssitaiteiden sponsorointi Suomessa
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; taide; arts; kulttuurijohtaminen; arts management; kulttuurin markkinointi; arts marketing; brandit; brands; sponsorointi; sponsorship
Pages: 89
Key terms: brändäys; sponsorointi; kulttuuri; tanssitaide
Abstract:
Tutkielman tavoitteet - Tämän tutkielman tavoitteena on kartoittaa voittoa tavoittelevien yritysten suhtautumista sponsorointiyhteistyöhön tanssitaideorganisaatioiden kanssa ja pyrkiä selvittämään millaisia hyötyjä yritysten on mahdollista saavuttaa tällaisen yhteistyön kautta. Laajemmin tarkasteltuna tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, millainen tulevaisuus on yritysten ja tanssiorganisaatioiden välisellä yhteistyöllä.

Tutkimusmenetelmät - Tutkimuksessa on haastateltu suomalaisia, pääkaupunkiseudulla toimivia yrityksiä, joilla on kokemusta sponsoroinnin hyödyntämisestä yhtenä markkinointiviestintäkeinona. Tutkimusmetodina käytetään kvalitatiivisia haastatteluja. Haastattelut on toteutettu yksilöhaastatteluina käyttäen puolistrukturoitua haastattelumetodia eli teemahaastattelua.

Keskeiset tutkimustulokset - Sponsorointi elää suomessa voimakasta murroskautta ja yrityksen brändin rakentaminen sponsoroinnin kautta on nostanut suosiotaan. Perinteisesti yritysten sponsorointiyhteistyö tanssitaideorganisaatioiden kanssa on ollut vähäistä. Tutkielmassa esitetään viisi esiin noussutta teema millä tavalla yritykset voivat hyötyä juuri tanssitaideorganisaatioiden sponsoroinnista. Vaikuttaa siltä, että merkittävien sponsorointisuhteiden luominen yritysten ja tanssitaidealan välille on vielä kaukana.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.